Luka 7

7
Yüzbaşının İmanı
(Mat.8:5-13)
1İsa, kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefarnahum'a gitti. 2Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. 3İsa'yla ilgili haberleri duyan yüzbaşı, gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere O'na Yahudiler'in bazı ileri gelenlerini gönderdi. 4Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla O'na şöyle dediler: “Bu adam senin yardımına layıktır. 5Çünkü ulusumuzu seviyor. Havramızı yaptıran da kendisidir.”
6İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada, yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp O'na şu haberi gönderdi: “Ya Rab, zahmet etme; evime girmene layık değilim. 7Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. 8Ben de buyruk altında bir görevliyim, benim de buyruğumda askerlerim var. Birine, ‘Git’ derim, gider; ötekine, ‘Gel’ derim, gelir; köleme, ‘Şunu yap’ derim, yapar.”
9Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek, “Size şunu söyleyeyim” dedi, “İsrail'de bile böyle iman görmedim.” 10Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular.
İsa Bir Dulun Oğlunu Diriltiyor
11Bundan kısa bir süre sonra İsa, Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık O'na eşlik ediyordu. 12İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada, dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. 13Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına, “Ağlama” dedi.
14Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa, “Delikanlı” dedi, “Sana söylüyorum, kalk!” 15Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi.
16Herkesi bir korku almıştı. “Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı!” ve “Tanrı, halkının yardımına geldi!” diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. 17İsa'yla ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı.
İsa ve Vaftizci Yahya
(Mat.11:2-19)
18-19Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerinden ikisini yanına çağıran Yahya, “Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?” diye sormaları için onları Rab'be gönderdi.
20Adamlar İsa'nın yanına gelince şöyle dediler: “Bizi sana Vaftizci Yahya gönderdi. ‘Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?’ diye soruyor.”
21Tam o sırada İsa, çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi, birçok körün gözünü açtı. 22 Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi: “Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor. 23Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!”
24Yahya'nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa, halka Yahya'dan söz etmeye başladı. “Çöle ne görmeye gittiniz?” dedi. “Rüzgarda sallanan bir kamış mı? 25Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa şahane giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kral saraylarında bulunur. 26Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet! Size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür.
27 ‘İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum;
O önden gidip senin yolunu hazırlayacak’
diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. 28Size şunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olanı yoktur. Bununla birlikte, Tanrı'nın Egemenliği'nde en küçük olan ondan üstündür.”
29 Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergi görevlileri bile bunu duyunca Tanrı'nın adil olduğunu doğruladılar. 30Oysa Yahya tarafından vaftiz edilmeye yanaşmayan Ferisiler'le Kutsal Yasa uzmanları, Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler.
31İsa, “Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Bunlar neye benziyorlar?” dedi. 32“Çarşı meydanında oturup birbirlerine,
‘Size kaval çaldık, oynamadınız;
Ağıt yaktık, ağlamadınız’
diye seslenen çocuklara benziyorlar. 33Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı, ona ‘cinli’ diyorsunuz. 34İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorsunuz ki, ‘Şu obur ve ayyaş adama bakın! Vergi görevlileri ve günahkârlarla dost oldu!’ 35Ne var ki bilgelik, onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır.”
İsa ve Günahkâr Kadın
36Ferisiler'den biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine gidip sofraya oturdu. 37-38 O sırada, kentte günahkâr olarak tanınan bir kadın, İsa'nın, Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince kaymaktaşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında, ayaklarının dibinde durup ağlayarak, gözyaşlarıyla O'nun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü.
39İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine, “Bu adam peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkâr biri olduğunu anlardı” dedi.
40Bunun üzerine İsa Ferisi'ye, “Simun” dedi, “Sana bir söyleyeceğim var.”
O da, “Buyur, öğretmenim” dedi.
41“Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri beş yüz, öbürü de elli dinar borçluydu. 42Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından, tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre, hangisi onu çok sever?”
43Simun, “Sanırım, kendisine daha çok bağışlanan” diye yanıtladı.
İsa ona, “Doğru söyledin” dedi. 44Sonra kadına bakarak Simun'a şunları söyledi: “Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. 45Sen beni öpmedin, ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. 46Sen başıma zeytinyağı sürmedin, ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. 47Bu nedenle sana şunu söyleyeyim, kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan, az sever.”
48Sonra kadına, “Günahların bağışlandı” dedi.
49İsa'yla birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, “Kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor!” şeklinde konuşmaya başladılar.
50İsa ise kadına, “İmanın seni kurtardı, esenlikle git” dedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 Kefarnahum Bkz. Mat.4:13’e ait not.
7:2 yüzbaşının... kölesi Yeni Antlaşma’da söz edilen Romalı yüzbaşıların takdire değer nitelikler sergiledikleri görülür (Luk.7:4-5; bkz. örn. Elç.10:2 ve ilgili not; Elç.27:43-44).
7:3 Bkz. Mat.8:5’e ait not. Yahudiler’in bazı ileri gelenlerini Bu kişiler havra yöneticisi değildi, halk arasında büyük saygı gören nüfuzlu Yahudiler’dendi.
7:9 Krş. Mat.8:11’e ait not. hayran kaldı Kutsal Kitap’ta İsa’yı yalnızca iki şeyin şaşırttığı belirtilir:burada gördüğü iman ve Nasıra’da gördüğü imansızlık (bkz. Mar.1:5-6).
7:11 Nain Günümüzde de aynı adı taşıyan, Nasıra’nın yaklaşı k 15 km güneyinde bulunan küçük köy.
7:14 cenaze sedyesine dokununca Bunu yapan Yahudi dinsel açıdan kirlenmiş sayılırdı (krş. Say.19:16; bkz. Mar.1:41-45). İsa Mesih, sedyedeki kişiye yaşam verdiğinden dolayı ölümle ilgili bu murdarlık durumu söz konusu olmaz. cenaze sedyesi Yahudi geleneklerine göre tabut açık şekilde taşınırdı. Bu olay, İsa’nın birini ölümden dirilttiği üç olaydan ilkidir (bkz. Yair’in kızı, Luk.8:40-56; Lazar, Yu.11:38-44).
7:15 onu annesine geri verdi Krş. 1Kr.17:23; 2Kr.4:36-37.
7:16 Tanrı’yı yüceltmeye başladılar Bkz. Luk.1:64 ve ilgili not.
7:18-19 Yahya’nın öğrencileri Bkz. Luk.5:33’e ait not; ayrıca bkz. Mar.2:18. Yahya tutukluyken de öğrencileri onunla görüşmeyi ve hizmetini devam ettirmeyi sürdürdüler. başkasını mı bekleyelim? Bkz. Mat.11:2-3’e ait not.
7:22 İsa Yahya’ya vaatlerde bulunmaz, Kutsal Yazılar’da Mesih’in gerçekleştireceği bildirilen mucizeleri yerine getirdiğini kanıtlayan açık deliller sunar (bkz. Yşa.29:18-21 ve ilgili notlar ; Yşa.35:5-6; Yşa.61:1-3; Luk.4:18 ve ilgili not).
7:28 Tanrı’nın Egemenliği’nde en küçük olan Bkz. Mat.11:10-11’e ait not.
7:29 vergi görevlileri Bkz. Mar.2:14’e ait not.
7:30 Kutsal Yasa uzmanları Çoğu Ferisi olan din bilginleri için kullanılan unvan (bkz. Luk.5:17’ye ait not; Luk.10:25,Luk.10:37; Luk.11:45-46,Luk.11:52; Luk.14:3; ayrıca bkz. Mat.22:35-36). Tanrı’nın... tasarısını reddettiler Ferisiler vaftiz olmayı reddederek Tanrı’nın bildirisini inkâr ettiklerini gösterirken, vergi görevlileri Yahya’nın vaftizini kabul ederek tövbe etmeye istekli olduklarını gösterdiler.
7:32 İnsanlar hiçbir şeyden memnun olmayan çocuklara benzetilir ; ne en katı kuralları izleyen Yahya’ya ne de özgürce her tür insanla birlikte olan İsa’ya katılmaya yanaşıyorlardı.
7:34 İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. Vergi görevlileri ve günahkârlarla dost oldu Bkz. Luk.5:30 ve ilgili not; Mar.2:14-16’ya ait notlar.
7:35 bilgelik, onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır Bilgisiz eleştirmenlerin iddialarının aksine ruhsal yönden bilge olanlar, farklılıklarına rağmen Yahya’nın ve İsa’nın hizmetlerinin Tanrı’nın isteğine dayandığını görebilir.
7:36 Ferisiler’den biri Bkz. Luk.5:17’ye ait not.Amacı İsa’dan bir şeyler öğrenmek değil, O’nu tuzağa düşürmekti.
7:37-38 Bkz. Mar.14:3’e ait not. Daha sonra Beytanyalı Meryem de İsa’nın çarmıha gerilişinden bir hafta önce buna benzer bir davranış sergiler (bkz. Yu.12:3 ve ilgili not). günahkâr olarak tanınan bir kadın İsa’nın bağışlama ile ilgili öğretisini duymuş olmalıydı; çünkü bağışlanabileceğinin bilincinde, sevgi ve şükran dolu bir yürekle O’na gelmişti. güzel kokulu yağ Bkz. Luk.7:47. Büyük olasılıkla fahişelik yapmış olan bu kadın, parfüm olarak kullandığı bu pahalı yağı sevgi ve adanmışlık ifadesi olarak İsa’ya sürmüştür.
7:44 ayaklarım için... su Misafirperverlik gereği böyle yapılırdı.
7:47 çok sevgi göstermesinin Sevgisi bağışlanmasının dayanağı değil, kanıtıydı. 50. ayette kadının imanla kurtulduğu açıkça ifade edilir (bkz. Ef.1:7-8 ve ilgili not).
7:36-50 Bkz. Yu.12:1-11’e ait not.
7:50 İmanın seni kurtardı İsa burada kadının samimi niyetini takdir etmektedir ; kadını günahlarından kurtaran şey kendi imanı değildir, onu kurtaran ve şifa veren İsa Mesih’tir.

Videolar

Luka Girişi

Kitabın Amacı: Luka, daha kitabın başında amacının, İsa'nın yaşamını doğru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduğunu açıkça ortaya koyuyor (1:1-4). Luka, Elçilerin İşleri Kitabı'nda da Müjde'nin o çağda bilinen dünyanın merkezi durumundaki Roma'ya kadar nasıl yayıldığını anlatır. O devirde yazarların, yapıtlarını ileri gelen kişilere adamaları bir gelenek haline gelmişti. Nitekim Luka da her iki kitabı, adı Teofilos -«Tanrı'yı seven» anlamında- olan bir kişiye hitaben kaleme almıştır. Kuşkusuz Luka bu adamın kişiliğinde geniş bir kitleye seslenmeyi amaçlamıştır.

Kitabın İçeriği: Kitap, «Rab'bin yolunu hazırlamaya» gelen Vaftizci Yahya'nın1 ve İsa'nın doğumuna ilişkin bilgileri vererek başlıyor. Bundan sonra İsa'nın Müjde'yi duyurduğu, öğretisini yayıp mucizeler yaptığı döneme geçiyor. Daha sonra İsa'nın, giderek artan baskılara rağmen Yeruşalim'e, bile bile ölüme gidişi anlatılıyor. Bunu, İsa'nın dirilişi ve göğe alınışını anlatan bölümler izliyor.

Luka, peygamberlik sözlerini yerine getiren Tanrı'nın, bir kurtarıcı göndermekle insanlık tarihini nasıl yönlendirdiğini vurgular2. Tanrı'nın bu etkinliği, meleklerin gönderilmesi olayında3; Tanrı'nın gökten seslenişinde4; ve özellikle birçok inanlının Kutsal Ruh'la dolması olayında5 açıkça görülüyor. Tanrı'nın gücü, İsa'nın yaptığı mucizelerde de gözle görülür bir şekilde etkindi6. On altı ayrı olayda, belirli hastalıklara yakalanmış kişilerin mucizevi şekilde iyileştirildiğinden söz ediliyor. Bunun yanısıra, İsa'nın bir arada bulunan çok sayıda hastayı iyileştirdiği, kitabın beş ayrı yerinde belirtiliyor.

Luka'nın yaklaşık yüzde kırkı İsa'nın öğretisinden oluşuyor. İsa öğretisinde birçok benzetme kullandı; Luka'da 26 benzetme var. Bunların 16'sı İncil'in öbür kısımlarında yer almaz. İsa'nın bütün öğretisini kısaca özetlemek oldukça güçtür. Şu kadarını söyleyelim ki, İsa Tanrı'nın Egemenliği'ni duyuruyor7. Sözü edilen egemenlik, değer yargıları yönünden tümüyle farklı, insanın yüreğinde etkin olan tanrısal egemenliktir8. İsa'nın kendisi, egemenliği günden güne büyüyen, ikinci gelişinde de bu egemenliği tümüyle gerçekleşecek olan Kral olarak çıkar karşımıza9.

Kitapta bireye iletilmek istenen bildiri, günahların bağışlanmasıyla gerçekleşen kurtuluş müjdesidir10. Dünya malına kökten değişik bir yaklaşım içinde olan İsa11, bu müjdeyle özellikle yoksullara, hastalara ve ezilmişlere sesleniyor12. Bildirisinin o çağda hor görülen kadınlara ve Yahudi olmayan uluslara da yönelik olduğunu vurguluyor13. Nitekim, «Kaybolmuş olanı arayıp kurtarmaya geldim» diyordu14. Ama kişinin kurtulmaya istekli olması gerekir. Bu nedenle önce Yahya, sonra İsa, daha sonra da İsa'nın öğrencileri insanları tövbeye çağırdılar15. İsa'yı izleyecek olanlar bütün varlıklarıyla adanmış birer öğrenci olmaya16 ve sürekli bir dua yaşamı sürmeye çağrılmışlardır17.

Ana Hatlar:

1:1-4 Giriş
1:5-2:52 Vaftizci Yahya ile İsa'nın doğum ve çocuklukları
3:1-20 Vaftizci Yahya'nın görevi
3:21-4:13 İsa'nın vaftiz olması ve denenmesi
4:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki etkinlikleri
9:51-19:27 İsa Yeruşalim yolunda
19:28-22:46 İsa'nın Yeruşalim'deki son günleri
22:47-23:56 İsa'nın tutuklanması, yargılanması ve çarmıha gerilmesi
24:1-52 İsa'nın dirilmesi ve göğe yükselmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş