Yaratılış 23-30

23
Sara'nın Ölümü
1Sara yüz yirmi yedi yıl yaşadı. Ömrü bu kadardı. 2Kenan ülkesinde, bugün Hevron denilen Kiryat-Arba'da öldü. İbrahim yas tutmak, ağlamak için Sara'nın ölüsünün başına gitti.
3Sonra karısının ölüsünün başından kalkıp Hititler'e, 4 “Ben aranızda konuk ve yabancıyım” dedi, “Bana mezar yapabileceğim bir toprak satın. Ölümü kaldırıp gömeyim.”
5-6Hititler, “Efendim, bizi dinle” diye yanıtladılar, “Sen aramızda önemli bir beysin. Ölünü mezarlarımızın en iyisine göm. Ölünü gömmen için kimse senden mezarını esirgemez.”
7İbrahim, ülke halkı olan Hititler'in önünde eğilerek, 8“Eğer ölümü gömmemi istiyorsanız, benim için Sohar oğlu Efron'a ricada bulunun” dedi, 9“Tarlasının dibindeki Makpela Mağarası'nı bana satsın. Fiyatı neyse huzurunuzda eksiksiz ödeyip orayı mezarlık yapacağım.”
10Hititli Efron halkının arasında oturuyordu. Kent kapısında toplanan herkesin duyacağı biçimde, 11“Hayır, efendim!” diye karşılık verdi, “Beni dinle, mağarayla birlikte tarlayı da sana veriyorum. Halkımın huzurunda onu sana veriyorum. Ölünü göm.”
12İbrahim ülke halkının önünde eğildi. 13Herkesin duyacağı biçimde Efron'a, “Lütfen beni dinle” dedi, “Tarlanın parasını ödeyeyim. Parayı kabul et ki, ölümü oraya gömeyim.”
14-15Efron, “Efendim, beni dinle” diye karşılık verdi, “Aramızda dört yüz şekel[a] gümüşün sözü mü olur? Ölünü göm.”
16İbrahim Efron'un önerisini kabul etti. Efron'un Hititler'in önünde sözünü ettiği dört yüz şekel gümüşü tüccarların ağırlık ölçülerine göre tarttı.
17-18Böylece Efron'un Mamre yakınında Makpela'daki tarlası, çevresindeki bütün ağaçlarla ve içindeki mağarayla birlikte, kent kapısında toplanan Hititler'in huzurunda İbrahim'in mülkü kabul edildi.
19İbrahim karısı Sara'yı Kenan ülkesinde Mamre'ye –Hevron'a– yakın Makpela Tarlası'ndaki mağaraya gömdü. 20Hititler tarlayı içindeki mağarayla birlikte İbrahim'in mezarlık yeri olarak onayladılar.
24
İshak ile Rebeka
1İbrahim kocamış, iyice yaşlanmıştı. RAB onu her yönden kutsamıştı. 2İbrahim, evindeki en yaşlı ve her şeyden sorumlu uşağına, “Elini uyluğumun altına koy[b]” dedi, 3“Yerin göğün Tanrısı RAB'bin adıyla ant içmeni istiyorum. Aralarında yaşadığım Kenanlılar'dan oğluma kız almayacaksın. 4Oğlum İshak'a kız almak için benim ülkeme, akrabalarımın yanına gideceksin.”
5Uşak, “Ya kız benimle bu ülkeye gelmek istemezse?” diye sordu, “O zaman oğlunu geldiğin ülkeye götüreyim mi?”
6İbrahim, “Sakın oğlumu oraya götürme!” dedi, 7“Beni baba ocağından, doğduğum ülkeden getiren, ‘Bu toprakları senin soyuna vereceğim’ diyerek ant içen Göklerin Tanrısı RAB senin önünden meleğini gönderecek. Böylece oradan oğluma bir kız alabileceksin. 8Eğer kız seninle gelmek istemezse, içtiğin ant seni bağlamaz. Yalnız, oğlumu oraya götürme.” 9Bunun üzerine uşak elini efendisi İbrahim'in uyluğunun altına koyarak bu konuda ant içti.
10Sonra efendisinden on deve alarak en iyi eşyalarla birlikte yola çıktı; Aram-Naharayim'e, Nahor'un yaşadığı kente gitti. 11Develerini kentin dışındaki kuyunun yanına çöktürdü. Akşamüzeriydi, kadınların su almak için dışarı çıkacakları zamandı.
12Uşak, “Ya RAB, efendim İbrahim'in Tanrısı, yalvarırım bugün beni başarılı kıl” diye dua etti, “Efendim İbrahim'e iyilik et. 13İşte, pınarın başında bekliyorum. Kentin kızları su almaya geliyorlar. 14Birine, ‘Lütfen testini indir, biraz su içeyim’ diyeceğim. O da, ‘Sen iç, ben de develerine içireyim’ derse, bileceğim ki o kız kulun İshak için seçtiğin kızdır. Böylece efendime iyilik ettiğini anlayacağım.”
15O duasını bitirmeden, İbrahim'in kardeşi Nahor'la karısı Milka'nın oğlu Betuel'in kızı Rebeka, omuzunda su testisiyle dışarı çıktı. 16Çok güzel bir genç kızdı. Ona erkek eli değmemişti. Pınara gitti, testisini doldurup geri döndü. 17Uşak onu karşılamaya koştu, “Lütfen testinden biraz su ver, içeyim” dedi.
18Rebeka, “İç, efendim” diyerek hemen testisini indirdi, içmesi için ona uzattı.
19Ona su verdikten sonra, “Develerin için de su çekeyim” dedi, “Kanıncaya kadar içsinler.” 20Çabucak suyu hayvanların teknesine boşalttı, yine su çekmek için kuyuya koştu. Adamın bütün develeri için su çekti. 21Adam RAB'bin yolunu açıp açmadığını anlamak için sessizce genç kızı süzüyordu.
22Develer su içtikten sonra, adam bir beka[c] ağırlığında altın bir burun halkasıyla on şekel[ç] ağırlığında iki altın bilezik çıkardı. 23“Lütfen söyle, kimin kızısın sen?” diye sordu, “Babanın evinde geceyi geçirebileceğimiz bir yer var mı?”
24Kız, “Milka'yla Nahor'un oğlu Betuel'in kızıyım” diye karşılık verdi, 25“Bizde saman ve yem bol, geceyi geçirebileceğiniz yer de var.”
26Adam eğilip RAB'be tapındı. 27“Efendim İbrahim'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun” dedi, “Sevgisini, sadakatini efendimden esirgemedi. Efendimin akrabalarının evine giden yolu bana gösterdi.”
28Kız annesinin evine koşup olanları anlattı. 29Rebeka'nın Lavan adında bir kardeşi vardı. Lavan pınarın başındaki adama doğru koştu. 30Kızkardeşinin burnundaki halkayı, kollarındaki bilezikleri görmüştü. Rebeka adamın kendisine söylediklerini de anlatınca, Lavan adamın yanına gitti. Adam pınarın başında, develerinin yanında duruyordu. 31Lavan, “Eve buyur, ey RAB'bin kutsadığı adam” dedi, “Niçin dışarıda bekliyorsun? Senin için oda, develerin için yer hazırladım.”
32Böylece adam eve girdi. Lavan develerin kolanlarını çözdü, onlara saman ve yem verdi. Adamla yanındakilere ayaklarını yıkamaları için su getirdi. 33Önüne yemek konulunca, adam, “Niçin geldiğimi anlatmadan yemek yemeyeceğim” dedi.
Lavan, “Öyleyse anlat” diye karşılık verdi.
34Adam, “Ben İbrahim'in uşağıyım” dedi, 35“RAB efendimi alabildiğine kutsadı. Onu zengin etti. Ona davar, sığır, altın, gümüş, erkek ve kadın köleler, develer, eşekler verdi. 36Karısı Sara ileri yaşta efendime bir oğul doğurdu. Efendim sahip olduğu her şeyi oğluna verdi. 37-38‘Ülkelerinde yaşadığım Kenanlılar'dan oğluma kız almayacaksın. Oğluma kız almak için babamın ailesine, akrabalarımın yanına gideceksin’ diyerek bana ant içirdi.
39“Efendime, ‘Ya kız benimle gelmezse?’ diye sordum.
40“Efendim, ‘Yolunda yürüdüğüm RAB meleğini seninle gönderecek, yolunu açacak’ dedi, ‘Akrabalarımdan, babamın ailesinden oğluma bir kız getireceksin. 41İçtiğin anttan ancak akrabalarımın yanına vardığında sana kızı vermezlerse, evet, ancak o zaman özgür olabilirsin.’
42“Bugün pınarın başına geldiğimde şöyle dua ettim: ‘Ya RAB, efendim İbrahim'in Tanrısı, yalvarırım yolumu aç. 43İşte pınarın başında bekliyorum. Su almaya gelen kızlardan birine, lütfen testinden bana biraz su ver, içeyim, diyeceğim. 44O da, sen iç, develerin için de su çekeyim derse, anlayacağım ki efendimin oğlu için RAB'bin seçtiği kız odur.’
45“Ben içimden dua ederken, Rebeka omuzunda su testisiyle dışarı çıktı. Pınar başına gidip su aldı. Ona, ‘Lütfen, biraz su ver, içeyim’ dedim.
46“Rebeka hemen testisini omuzundan indirdi, ‘İç efendim’ dedi, ‘Ben de develerine içireyim.’ Ben içtim. Develere de su verdi.
47“Ona, ‘Kimin kızısın sen?’ diye sordum.
“ ‘Milka'yla Nahor'un oğlu Betuel'in kızıyım’ dedi.
“Bunun üzerine burnuna halka, kollarına bilezik taktım. 48Eğilip RAB'be tapındım. Efendimin oğluna kardeşinin torununu almak için bana doğru yolu gösteren efendim İbrahim'in Tanrısı RAB'be övgüler sundum. 49Şimdi efendime sevgi ve sadakat mı göstereceksiniz, yoksa olmaz mı diyeceksiniz, bana bildirin. Öyle ki, ben de ne yapacağıma karar vereyim.”
50Lavan'la Betuel, “Bu RAB'bin işi” diye karşılık verdiler, “Biz sana ne iyi, ne kötü diyebiliriz. 51İşte Rebeka burada. Al götür. RAB'bin buyurduğu gibi efendinin oğluna karı olsun.”
52İbrahim'in uşağı bu sözleri duyunca, yere kapanarak RAB'be tapındı. 53Rebeka'ya altın, gümüş takımlar, giysiler, kardeşiyle annesine de değerli eşyalar çıkarıp verdi. 54Sonra yanındakilerle birlikte yedi, içti. Geceyi orada geçirdiler.
Sabah kalkınca İbrahim'in uşağı, “Beni yolcu edin, efendime döneyim” dedi.
55Rebeka'nın kardeşiyle annesi, “Bırak kız on gün kadar bizimle kalsın, sonra gidersin” diye karşılık verdiler.
56Adam, “Madem RAB yolumu açtı, beni geciktirmeyin” dedi, “İzin verin, efendime döneyim.”
57“Kızı çağırıp ona soralım” dediler. 58Rebeka'yı çağırıp, “Bu adamla gitmek istiyor musun?” diye sordular.
Rebeka, “İstiyorum” dedi.
59Böylece Rebeka'yla dadısını, İbrahim'in uşağıyla adamlarını uğurlamaya çıktılar. 60Rebeka'yı şöyle kutsadılar:
“Ey kızkardeşimiz,
Binlerce, on binlerce kişiye analık et,
Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinsin.”
61Rebeka'yla genç hizmetçileri hazırlanıp develere binerek İbrahim'in uşağını izlediler. Uşak Rebeka'yı alıp oradan ayrıldı.
62İshak Beer-Lahay-Roi'den gelmişti. Çünkü Negev bölgesinde yaşıyordu. 63Akşamüzeri düşünmek için tarlaya gitti. Başını kaldırdığında develerin yaklaştığını gördü. 64Rebeka İshak'ı görünce deveden indi, 65İbrahim'in uşağına, “Tarladan bizi karşılamaya gelen şu adam kim?” diye sordu.
Uşak, “Efendim” diye karşılık verdi. Rebeka peçesini alıp yüzünü örttü.
66Uşak bütün yaptıklarını İshak'a anlattı. 67İshak Rebeka'yı annesi Sara'nın yaşamış olduğu çadıra götürüp onunla evlendi. Böylece Rebeka İshak'ın karısı oldu. İshak onu sevdi. Annesinin ölümünden sonra onunla avunç buldu.
25
İbrahim'in Ölümü
(1Ta.1:32-33)
1İbrahim bir kadınla daha evlendi. Kadının adı Ketura'ydı. 2Ondan Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah adlı çocukları oldu. 3Yokşan'dan da Şeva, Dedan oldu. Dedan soyundan Aşurlular, Letuşlular, Leumlular doğdu. 4Midyan'ın Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa adlı oğulları oldu. Bunların hepsi Ketura'nın soyundandı.
5İbrahim sahip olduğu her şeyi İshak'a bıraktı. 6Cariyelerinin oğullarına da armağanlar verdi. Kendisi sağken bu çocukları oğlu İshak'tan uzaklaştırıp doğuya gönderdi.
7İbrahim yüz yetmiş beş yıl yaşadı. Ömrü bu kadardı. 8Kocamış, yaşama doymuş, iyice yaşlanmış olarak son soluğunu verdi. Ölüp atalarına kavuştu. 9Oğulları İshak'la İsmail onu Hititli Sohar oğlu Efron'un tarlasında Mamre'ye yakın Makpela Mağarası'na gömdüler. 10 İbrahim o tarlayı Hititler'den satın almıştı. Böylece İbrahim'le karısı Sara oraya gömüldüler. 11Tanrı İbrahim'in ölümünden sonra oğlu İshak'ı kutsadı. İshak Beer-Lahay-Roi'de yaşıyordu.
İsmailoğulları
(1Ta.1:29-31)
12Sara'nın cariyesi Mısırlı Hacer'in İbrahim'e doğurduğu İsmail'in öyküsü: 13Doğum sırasına göre İsmail'in oğullarının adları şunlardır: İlk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam, 14Mişma, Duma, Massa, 15Hadat, Tema, Yetur, Nafiş, Kedema gelir. 16İsmail'in oğulları olan bu on iki bey oymakların atalarıydı. Köylerine, obalarına da bu adları verdiler. 17İsmail yüz otuz yedi yıl yaşadıktan sonra son soluğunu verdi. Ölüp halkına kavuştu. 18İsmailoğulları Aşur'a doğru giderken Mısır sınırı yakınında, Havila ile Şur arasındaki bölgeye yerleştiler. Kardeşlerinin yaşadığı yerin doğusuna yerleşmişlerdi.
Yakup'la Esav
19İbrahim'in oğlu İshak'ın öyküsü: 20İshak Aramlı Lavan'ın kızkardeşi, Paddan-Aramlı Betuel'in kızı Rebeka'yla evlendiğinde kırk yaşındaydı. 21İshak karısı için RAB'be yakardı, çünkü karısı kısırdı. RAB İshak'ın yakarışını yanıtladı, Rebeka hamile kaldı. 22Çocuklar karnında itişiyordu. Rebeka, “Nedir bu başıma gelen?” diyerek RAB'be danışmaya gitti. 23 RAB onu şöyle yanıtladı:
“Rahminde iki ulus var,
Senden iki ayrı halk doğacak,
Biri öbüründen güçlü olacak,
Büyüğü küçüğüne hizmet edecek.”
24Doğum vakti gelince, Rebeka'nın ikiz oğulları oldu. 25İlk doğan oğlu kıpkırmızı ve tüylüydü; kırmızı bir cüppeyi andırıyordu. Adını Esav[d] koydular. 26Sonra kardeşi doğdu. Eliyle Esav'ın topuğunu tutuyordu. Bu yüzden İshak ona Yakup[e] adını verdi. Rebeka doğum yaptığında İshak altmış yaşındaydı.
27Çocuklar büyüdü. Esav kırları seven usta bir avcı oldu. Yakup'sa hep çadırda oturan sakin bir adamdı. 28İshak Esav'ı daha çok severdi, çünkü onun getirdiği av etlerini yerdi. Rebeka ise Yakup'u severdi.
29Bir gün Yakup çorba pişirirken Esav avdan geldi. Aç ve bitkindi. 30Yakup'a, “Lütfen şu kızıl çorbadan biraz ver de içeyim. Aç ve bitkinim” dedi. Bu nedenle ona Edom[g] adı da verildi.
31Yakup, “Önce sen ilk oğulluk hakkını bana ver” diye karşılık verdi.
32Esav, “Baksana, açlıktan ölmek üzereyim” dedi, “İlk oğulluk hakkının bana ne yararı var?”
33 Yakup, “Önce ant iç” dedi. Esav ant içerek ilk oğulluk hakkını Yakup'a sattı. 34Yakup Esav'a ekmekle mercimek çorbası verdi. Esav yiyip içtikten sonra kalkıp gitti.
Böylece Esav ilk oğulluk hakkını küçümsemiş oldu.
26
İshak ile Avimelek
1İbrahim'in yaşadığı dönemdeki kıtlıktan başka ülkede bir kıtlık daha oldu. İshak Gerar'a, Filist Kralı Avimelek'in yanına gitti. 2RAB İshak'a görünerek, “Mısır'a gitme” dedi, “Sana söyleyeceğim ülkeye yerleş. 3 Orada bir süre kal. Ben seninle olacak, seni kutsayacağım: Bütün bu toprakları sana ve soyuna vereceğim. Baban İbrahim'e ant içerek verdiğim sözü yerine getireceğim. 4Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığıyla kutsanacak. 5Çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı.”
6Böylece İshak Gerar'da kaldı. 7 Yöre halkı karısıyla ilgili soru sorunca, “Kızkardeşimdir” diyordu. Çünkü “Karımdır” demekten korkuyordu. Rebeka yüzünden yöre halkı beni öldürebilir diye düşünüyordu. Çünkü Rebeka güzeldi.
8İshak orada uzun zaman kaldı. Bir gün Filist Kralı Avimelek, pencereden dışarı bakarken, İshak'ın karısı Rebeka'yı okşadığını gördü. 9İshak'ı çağırtarak, “Bu kadın gerçekte senin karın!” dedi, “Neden kızkardeşin olduğunu söyledin?”
İshak, “Çünkü onun yüzünden canımdan olurum diye düşündüm” dedi.
10Avimelek, “Nedir bize bu yaptığın?” dedi, “Az kaldı halkımdan biri karınla yatacaktı. Bize suç işletecektin.” 11Sonra bütün halka, “Kim bu adama ya da karısına dokunursa, kesinlikle öldürülecek” diye buyruk verdi.
12İshak o ülkede ekin ekti ve o yıl ektiğinin yüz katını biçti. RAB onu kutsamıştı. 13İshak bolluğa kavuştu. Varlığı gittikçe büyüyordu. Çok zengin oldu. 14Sürülerle davar, sığır ve birçok uşak sahibi oldu. Filistliler onu kıskanmaya başladılar. 15Babası İbrahim yaşarken kölelerinin kazmış olduğu bütün kuyuları toprakla doldurup kapadılar.
16Avimelek İshak'a, “Ülkemizden git” dedi, “Çünkü gücün bizim gücümüzü aştı.” 17İshak oradan ayrıldı. Gerar Vadisi'nde çadır kurup oraya yerleşti. 18Babası İbrahim yaşarken kazılmış olan kuyuları yeniden açtırdı. Çünkü Filistliler İbrahim'in ölümünden sonra o kuyuları kapamışlardı. Kuyulara aynı adları, babasının vermiş olduğu adları verdi.
19İshak'ın köleleri vadide kuyu kazarken bir kaynak buldular. 20Gerar'ın çobanları, “Su bizim” diyerek İshak'ın çobanlarıyla kavgaya tutuştular. İshak kendisiyle çekiştikleri için kuyuya Esek[ğ] adını verdi.
21İshak'ın köleleri başka bir kuyu kazdılar. Bu kuyu yüzünden de kavga çıkınca İshak kuyuya Sitna[h] adını verdi. 22Oradan ayrılıp başka bir yerde kuyu kazdırdı. Bu kuyu yüzünden kavga çıkmadı. Bu nedenle İshak ona Rehovot[ı] adını verdi. “RAB en sonunda bize rahatlık verdi” dedi, “Bu ülkede verimli olacağız.”
23İshak oradan Beer-Şeva'ya gitti. 24O gece RAB kendisine görünerek, “Ben baban İbrahim'in Tanrısı'yım, korkma” dedi, “Seninle birlikteyim. Seni kutsayacak, kulum İbrahim'in hatırı için soyunu çoğaltacağım.” 25İshak orada bir sunak yaparak RAB'bi adıyla çağırdı. Çadırını oraya kurdu. Köleleri de orada bir kuyu kazdı.
26 Avimelek, danışmanı Ahuzzat ve ordusunun komutanı Fikol ile birlikte, Gerar'dan İshak'ın yanına gitti. 27İshak onlara, “Niçin yanıma geldiniz?” dedi, “Benden nefret ediyorsunuz. Üstelik beni ülkenizden kovdunuz.”
28-29“Açıkça gördük ki, RAB seninle” diye yanıtladılar, “Onun için, aramızda ant olsun: Biz nasıl sana dokunmadıksa, hep iyi davranarak seni esenlik içinde gönderdikse, sen de bize kötülük etme. Bu konuda seninle anlaşalım. Sen şimdi RAB'bin kutsadığı bir adamsın.”
30İshak onlara bir şölen verdi, yiyip içtiler. 31Sabah erkenden kalkıp karşılıklı ant içtiler. Sonra İshak onları yolcu etti. Esenlik içinde oradan ayrıldılar.
32Aynı gün İshak'ın köleleri gelip kazdıkları kuyu hakkında kendisine bilgi verdiler, “Su bulduk” dediler. 33İshak kuyuya Şiva[i] adını verdi. Bu yüzden kent bugüne kadar Beer-Şeva[j] diye anılır.
34Esav kırk yaşında Hititli Beeri'nin kızı Yudit ve Hititli Elon'un kızı Basemat'la evlendi. 35Bu kadınlar İshak'la Rebeka'nın başına dert oldular.
27
İshak Yakup'u Kutsuyor
1İshak yaşlanmış, gözleri görmez olmuştu. Büyük oğlu Esav'ı çağırıp, “Oğlum!” dedi.
Esav, “Efendim!” diye yanıtladı.
2İshak, “Artık yaşlandım” dedi, “Ne zaman öleceğimi bilmiyorum. 3Silahlarını –ok kılıfını, yayını– al, kırlara çıkıp benim için bir hayvan avla. 4Sevdiğim lezzetli bir yemek yap, bana getir yiyeyim. Ölmeden önce seni kutsayayım.”
5İshak, oğlu Esav'la konuşurken Rebeka onları dinliyordu. Esav avlanmak için kıra çıkınca, 6Rebeka oğlu Yakup'a şöyle dedi: “Dinle, babanın ağabeyin Esav'a söylediklerini duydum. 7Baban ona, ‘Bana bir hayvan avla getir’ dedi, ‘Lezzetli bir yemek yap, yiyeyim. Ölmeden önce seni RAB'bin huzurunda kutsayayım.’ 8Bak oğlum, sana söyleyeceklerimi iyi dinle: 9Git süründen bana iki seçme oğlak getir. Onlarla babanın sevdiği lezzetli bir yemek yapayım. 10Yemesi için onu babana sen götüreceksin. Öyle ki, ölmeden önce seni kutsasın.”
11Yakup, “Ama kardeşim Esav'ın bedeni kıllı, benimkiyse kılsız” diye yanıtladı, 12“Ya babam bana dokunursa? O zaman kendisini aldattığımı anlar. Kutsama yerine üzerime lanet getirmiş olurum.”
13Annesi, “Sana gelecek lanet bana gelsin, oğlum” dedi, “Sen beni dinle, git oğlakları getir.”
14Yakup gidip oğlakları annesine getirdi. Annesi babasının sevdiği lezzetli bir yemek yaptı. 15Büyük oğlu Esav'ın en güzel giysileri o anda evdeydi. Rebeka onları küçük oğlu Yakup'a giydirdi. 16Ellerinin üstünü, ensesinin kılsız yerini oğlak derisiyle kapladı. 17Yaptığı güzel yemekle ekmeği Yakup'un eline verdi.
18Yakup babasının yanına varıp, “Baba!” diye seslendi.
Babası, “Evet, kimsin sen?” dedi.
19Yakup, “Ben ilk oğlun Esav'ım” diye karşılık verdi, “Söylediğini yaptım. Lütfen kalk, otur da getirdiğim av etini ye. Öyle ki, beni kutsayabilesin.”
20İshak, “Nasıl böyle çabucak buldun, oğlum?” dedi.
Yakup, “Tanrın RAB bana yardım etti” diye yanıtladı.
21İshak, “Yaklaş, oğlum” dedi, “Sana dokunayım, gerçekten oğlum Esav mısın, değil misin anlayayım.”
22Yakup babasına yaklaştı. Babası ona dokunarak, “Ses Yakup'un sesi, ama eller Esav'ın elleri” dedi. 23Onu tanıyamadı. Çünkü Yakup'un elleri ağabeyi Esav'ın elleri gibi kıllıydı. İshak onu kutsamak üzereyken, 24bir daha sordu: “Sen gerçekten oğlum Esav mısın?”
Yakup, “Evet!” diye yanıtladı.
25İshak, “Oğlum, av etini getir yiyeyim de seni kutsayayım” dedi. Yakup önce yemeği, sonra şarabı getirdi. İshak yedi, içti. 26“Yaklaş da beni öp, oğlum” dedi. 27 Yakup yaklaşıp babasını öptü. Babası onun giysilerini kokladı ve kendisini kutsayarak şöyle dedi:
“İşte oğlumun kokusu
Sanki RAB'bin kutsadığı kırların kokusu.
28Tanrı sana göklerin çiyinden
Ve yerin verimli topraklarından
Bol buğday ve yeni şarap versin.
29 Halklar sana kulluk etsin,
Uluslar boyun eğsin.
Kardeşlerine egemen ol,
Kardeşlerin sana boyun eğsin.
Sana lanet edenlere lanet olsun,
Seni kutsayanlar kutsansın.”
Esav Kutsanma Hakkını Yitiriyor
30İshak Yakup'u kutsadıktan ve Yakup babasının yanından ayrıldıktan hemen sonra kardeşi Esav avdan döndü. 31Esav da lezzetli bir yemek yaparak babasına götürdü. Ona, “Baba, kalk, getirdiğim av etini ye” dedi, “Öyle ki, beni kutsayabilesin.”
32Babası, “Sen kimsin?” diye sordu.
Esav, “Ben ilk oğlun Esav'ım” diye karşılık verdi.
33İshak'ı bir titreme sardı. Tir tir titreyerek, “Öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi?” diye sordu, “Sen gelmeden önce yemeğimi yiyip onu kutsadım. Artık o kutsanmış oldu.”
34Esav babasının anlattıklarını duyunca, acı acı haykırdı. “Beni de kutsa, baba, beni de!” dedi.
35İshak, “Kardeşin gelip beni kandırdı” diye karşılık verdi, “Senin yerine o kutsandı.”
36 Esav, “Ona boşuna mı Yakup diyorlar?” dedi, “İki kezdir beni aldatıyor. Önce ilk oğulluk hakkımı aldı. Şimdi de benim yerime o kutsandı.” Sonra, “Kutsamak için bana bir hak ayırmadın mı?” diye sordu.
37İshak, “Onu sana egemen kıldım” diye yanıtladı, “Bütün kardeşlerini onun hizmetine verdim. Onu buğday ve yeni şarapla besledim. Senin için ne yapabilirim ki, oğlum?”
38 Esav, “Sen yalnız bir kişiyi mi kutsayabilirsin baba?” dedi, “Beni de kutsa, baba, beni de!” Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
39 Babası şöyle yanıtladı:
“Göklerin çiyinden,
Zengin topraklardan
Uzak yaşayacaksın.
40 Kılıcınla yaşayacak,
Kardeşine hizmet edeceksin.
Ama özgür olmak isteyince,
Onun boyunduruğunu kırıp atacaksın.”
Yakup Lavan'ın Yanına Kaçıyor
41Babası Yakup'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakup'a kin bağladı. “Nasıl olsa babamın ölümü yaklaştı” diye düşünüyordu, “O zaman kardeşim Yakup'u öldürürüm.”
42Büyük oğlu Esav'ın ne düşündüğü Rebeka'ya bildirilince Rebeka küçük oğlu Yakup'u çağırttı. “Bak, ağabeyin Esav seni öldürmeyi düşünerek kendini avutuyor” dedi, 43“Beni dinle, oğlum. Hemen Harran'a, kardeşim Lavan'ın yanına kaç. 44-45Ağabeyinin öfkesi dinip sana kızgınlığı geçinceye, ona yaptığını unutuncaya kadar orada kal. Birini gönderir, seni getirtirim. Niçin bir günde ikinizden de yoksun kalayım?”
46Sonra İshak'a, “Bu Hititli kadınlar yüzünden canımdan bezdim” dedi, “Eğer Yakup da bu ülkenin kızlarıyla, Hitit kızlarıyla evlenirse, nasıl yaşarım?”
28
1İshak Yakup'u çağırdı, onu kutsayarak, “Kenanlı kızlarla evlenme” diye buyurdu, 2“Hemen Paddan-Aram'a, annenin babası Betuel'in evine git. Orada dayın Lavan'ın kızlarından biriyle evlen. 3Her Şeye Gücü Yeten Tanrı seni kutsasın, verimli kılsın, soyunu çoğaltsın; soyundan halklar türesin. 4 İbrahim'i kutsadığı gibi seni ve soyunu da kutsasın. Öyle ki, Tanrı'nın İbrahim'e verdiği topraklara –üzerinde yabancı olarak yaşadığın bu topraklara– sahip olasın.” 5İshak Yakup'u böyle uğurladı. Yakup Paddan-Aram'a, kendisinin ve Esav'ın annesi Rebeka'nın kardeşi Aramlı Betuel oğlu Lavan'ın yanına gitmek üzere yola çıktı.
6-7Esav İshak'ın Yakup'u kutsadığını, evlenmek üzere Paddan-Aram'a gönderdiğini öğrendi. Ayrıca Yakup'u kutsarken, babasının, “Kenanlı kızlarla evlenme” diye buyurduğunu, Yakup'un da annesiyle babasını dinleyip Paddan-Aram'a gittiğini öğrendi. 8Böylece babasının Kenanlı kızlardan hoşlanmadığını anladı. 9İsmail'in yanına gitti. İbrahim oğlu İsmail'in kızı, Nevayot'un kızkardeşi Mahalat'la evlenerek onu karılarının üzerine getirdi.
Yakup'un Düşü
10Yakup Beer-Şeva'dan ayrılarak Harran'a doğru yola çıktı. 11Bir yere varıp orada geceledi, çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. 12 Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı'nın melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı. 13 RAB yanıbaşında durup, “Atan İbrahim'in, İshak'ın Tanrısı RAB benim” dedi, “Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. 14 Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak. 15Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım.”
16Yakup uyanınca, “RAB burada, ama ben farkına varamadım” diye düşündü. 17Korktu ve, “Ne korkunç bir yer!” dedi, “Bu, Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı.”
18Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti, üzerine zeytinyağı döktü. 19Oraya Beytel[k] adını verdi. Kentin önceki adı Luz'du.
20Sonra bir adak adayarak şöyle dedi: “Tanrı benimle olur, gittiğim yolda beni korur, bana yiyecek, giyecek sağlarsa, 21babamın evine esenlik içinde dönersem, RAB benim Tanrım olacak. 22Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı'nın evi olacak. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim.”
29
Yakup Paddan-Aram'a Varıyor
1Yakup yoluna devam ederek doğu halklarının ülkesine vardı. 2Kırda bir kuyu gördü. Kuyunun yanıbaşında üç davar sürüsü yatıyordu. Sürülere o kuyudan su verilirdi. Kuyunun ağzında büyük bir taş vardı. 3Bütün sürüler oraya toplanınca, çobanlar kuyunun ağzındaki taşı yuvarlar, davarlarını suvardıktan sonra taşı yine yerine, kuyunun ağzına koyarlardı.
4Yakup çobanlara, “Kardeşler, nerelisiniz?” diye sordu.
Çobanlar, “Harranlı'yız” diye yanıtladılar.
5Yakup, “Nahor'un torunu Lavan'ı tanıyor musunuz?” diye sordu.
“Tanıyoruz” dediler.
6Yakup, “İyi midir?” diye sordu.
“İyidir. İşte kızı Rahel davarlarla birlikte geliyor.”
7Yakup, “Akşama daha çok var” dedi, “Sürülerin toplanma vakti değil. Davarlarınızı suvarın, götürüp otlatın.”
8Çobanlar, “Bütün sürüler toplanmadan, kuyunun ağzındaki taşı yuvarlamadan olmaz” dediler, “Ancak o zaman davarları suvarabiliriz.”
9Yakup onlarla konuşurken Rahel babasının davarlarını getirdi. Rahel çobanlık yapıyordu. 10Yakup dayısı Lavan'ın kızı Rahel'i ve davarları görünce, gidip kuyunun ağzındaki taşı yuvarladı, dayısının davarlarını suvardı. 11Rahel'i öperek hıçkıra hıçkıra ağladı. 12Rahel'e baba tarafından akraba olduklarını, Rebeka'nın oğlu olduğunu anlattı. Rahel koşup babasına haber verdi.
13Lavan, yeğeni Yakup'un geldiğini duyunca, onu karşılamaya koştu. Ona sarılıp öptü, evine getirdi. Yakup bütün olanları Lavan'a anlattı. 14Lavan, “Sen benim etim, kemiğimsin” dedi.
Yakup Lea ve Rahel'le Evleniyor
Yakup Lavan'ın yanında bir ay kaldıktan sonra, 15Lavan, “Akrabamsın diye benim için bedava mı çalışacaksın?” dedi, “Söyle, ne kadar ücret istiyorsun?”
16Lavan'ın iki kızı vardı. Büyüğünün adı Lea, küçüğünün adı Rahel'di. 17Lea'nın gözleri alımlıydı[l], Rahel ise boyu bosu yerinde, güzel bir kızdı. 18Yakup Rahel'e aşıktı. Lavan'a, “Küçük kızın Rahel için sana yedi yıl hizmet ederim” dedi.
19Lavan, “Onu sana vermek başkasına vermekten daha iyidir” dedi, “Yanımda kal.” 20Yakup Rahel için yedi yıl çalıştı. Rahel'i sevdiği için, yedi yıl ona birkaç gün gibi geldi.
21Lavan'a, “Zaman doldu, kızını ver, evleneyim” dedi.
22Lavan bütün yöre halkını toplayıp bir şölen verdi. 23Gece kızı Lea'yı Yakup'a götürdü. Yakup onunla yattı. 24Lavan cariyesi Zilpa'yı kızı Lea'nın hizmetine verdi.
25Sabah olunca Yakup bir de baktı ki, yanındaki Lea! Lavan'a, “Nedir bana bu yaptığın?” dedi, “Ben Rahel için yanında çalışmadım mı? Niçin beni aldattın?”
26Lavan, “Bizim buralarda adettir. Büyük kız dururken küçük kız evlendirilmez” dedi, 27“Bu bir haftayı tamamla, Rahel'i de sana veririz. Yalnız ona karşılık yedi yıl daha yanımda çalışacaksın.”
28Yakup kabul etti. Lea'yla bir hafta geçirdi. Sonra Lavan kızı Rahel'i de ona verdi. 29Cariyesi Bilha'yı Rahel'in hizmetine verdi. 30Yakup Rahel'le de yattı. Onu Lea'dan çok sevdi. Lavan'a yedi yıl daha hizmet etti.
Yakup'un Çocukları
31RAB Lea'nın sevilmediğini görünce, çocuk sahibi olmasını sağladı. Oysa Rahel kısırdı. 32Lea hamile kalıp bir erkek çocuk doğurdu. Adını Ruben[m] koydu. “Çünkü RAB mutsuzluğumu gördü” dedi, “Kuşkusuz artık kocam beni sever.”
33Yine hamile kaldı ve bir erkek çocuk daha doğurdu. “RAB sevilmediğimi duyduğu için bana bu çocuğu verdi” diyerek adını Şimon[n] koydu.
34Üçüncü kez hamile kalıp bir daha erkek çocuk doğurdu. “Artık kocam bana bağlanacak” dedi, “Çünkü ona üç erkek çocuk doğurdum.” Onun için çocuğa Levi[o] adı verildi.
35Dördüncü kez hamile kaldı ve bir erkek çocuk daha doğurdu. “Bu kez RAB'be övgüler sunacağım” dedi. Onun için çocuğa Yahuda[ö] adını verdi. Bir süre doğum yapmadı.
30
1Rahel Yakup'a çocuk doğuramayınca, ablasını kıskanmaya başladı. Yakup'a, “Bana çocuk ver, yoksa öleceğim” dedi.
2Yakup Rahel'e öfkelendi. “Çocuk sahibi olmanı Tanrı engelliyor. Ben Tanrı değilim ki!” diye karşılık verdi.
3Rahel, “İşte cariyem Bilha” dedi, “Onunla yat, benim için çocuk doğursun, ben de aile kurayım.”
4Rahel cariyesi Bilha'yı eş olarak kocasına verdi. Yakup onunla yattı. 5Bilha hamile kalıp Yakup'a bir erkek çocuk doğurdu. 6Rahel, “Tanrı beni haklı çıkardı” dedi, “Yakarışımı duyup bana bir oğul verdi.” Bu yüzden çocuğa Dan[p] adını verdi.
7Rahel'in cariyesi Bilha yine hamile kaldı ve Yakup'a ikinci bir oğul doğurdu. 8Rahel, “Ablama karşı büyük savaşım verdim ve onu yendim” diyerek çocuğa Naftali[r] adını verdi.
9Lea artık doğum yapamadığını görünce, cariyesi Zilpa'yı Yakup'a eş olarak verdi. 10Zilpa Yakup'a bir erkek çocuk doğurdu. 11Lea, “Uğurum!” diyerek çocuğa Gad[s] adını verdi.
12Lea'nın cariyesi Zilpa Yakup'a ikinci bir oğul doğurdu. 13Lea, “Mutluyum!” dedi, “Kadınlar bana ‘Mutlu’ diyecek.” Ve çocuğa Aşer[t] adını verdi.
14Ruben hasat mevsimi tarlaya gitti. Orada adamotu[u] bulup annesi Lea'ya getirdi. Rahel Lea'ya, “Lütfen oğlunun getirdiği adamotundan bana da ver” dedi.
15Lea, “Kocamı aldığın yetmez mi? Bir de oğlumun adamotunu mu istiyorsun?” diye karşılık verdi.
Rahel, “Öyle olsun” dedi, “Oğlunun adamotuna karşılık kocam bu gece seninle yatsın.”
16Akşamleyin Yakup tarladan dönerken Lea onu karşılamaya gitti. Yakup'a, “Benimle yatacaksın” dedi, “Oğlumun adamotuna karşılık bu gece benimsin.” Yakup o gece onunla yattı.
17Tanrı Lea'nın duasını işitti. Lea hamile kalıp Yakup'a beşinci oğlunu doğurdu. 18“Cariyemi kocama verdiğim için Tanrı beni ödüllendirdi” diyerek çocuğa İssakar[ü] adını verdi.
19Lea yine hamile kaldı ve Yakup'a altıncı oğlunu doğurdu. 20“Tanrı bana iyi bir armağan verdi” dedi, “Artık kocam bana değer verir. Çünkü ona altı erkek çocuk doğurdum.” Ve çocuğa Zevulun[v] adını verdi.
21Bir süre sonra Lea bir kız doğurdu ve adını Dina koydu.
22Tanrı Rahel'i anımsadı, onun duasını işiterek çocuk sahibi olmasını sağladı. 23-24Rahel hamile kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. “Tanrı utancımı kaldırdı. RAB bana bir oğul daha versin!” diyerek çocuğa Yusuf[y] adını verdi.
Yakup'un Sürüleri Artıyor
25Rahel Yusuf'u doğurduktan sonra Yakup Lavan'a, “Beni gönder, evime, topraklarıma gideyim” dedi, 26“Hizmetime karşılık karılarımı, çocuklarımı ver de gideyim. Sana nasıl hizmet ettiğimi biliyorsun.”
27Lavan, “Eğer benden hoşnutsan, burada kal” dedi, “Çünkü fala bakarak anladım ki, RAB senin sayende beni kutsadı. 28Alacağın neyse söyle, ödeyeyim.”
29Yakup, “Sana nasıl hizmet ettiğimi, sürülerine nasıl baktığımı biliyorsun” diye karşılık verdi, 30“Ben gelmeden önce malın azdı. Sayemde RAB seni kutsadı, malın gitgide arttı. Ya kendi evim için ne zaman çalışacağım?”
31Lavan, “Sana ne vereyim?” diye sordu.
Yakup, “Bana bir şey verme” diye yanıtladı, “Eğer şu önerimi kabul edersen, yine sürünü güder, hayvanlarına bakarım: 32Bugün bütün sürülerini yoklayıp noktalı veya benekli koyunları, kara kuzuları, benekli veya noktalı keçileri ayırayım. Ücretim bu olsun. 33İleride bana verdiklerini denetlemeye geldiğinde, dürüst olup olmadığımı kolayca anlayabilirsin. Noktalı ve benekli olmayan keçilerim, kara olmayan kuzularım varsa, onları çalmışım demektir.”
34Lavan, “Kabul, söylediğin gibi olsun” dedi. 35Ama o gün çizgili ve benekli tekeleri, noktalı ve benekli keçileri, beyaz keçilerin hepsini, bütün kara kuzuları ayırıp oğullarına teslim etti. 36Sonra Yakup'tan üç günlük yol kadar uzaklaştı. Yakup Lavan'ın kalan sürüsünü gütmeye devam etti.
37Yakup aselbent, badem, çınar ağaçlarından taze dallar kesti. Dalları soyarak beyaz çentikler açtı. 38Soyduğu çubukları koyunların önüne, su içtikleri yalaklara koydu. Koyunlar su içmeye gelince çiftleşiyorlardı. 39Çubukların önünde çiftleşince çizgili, noktalı, benekli yavrular doğuruyorlardı. 40Yakup kuzuları ayırıp sürülerin yüzünü Lavan'ın çizgili, kara hayvanlarına döndürüyordu. Kendi sürülerini ayrı tutuyor, Lavan'ınkilerle karıştırmıyordu. 41Sürüdeki güçlü hayvanlar kızışınca, Yakup çubukları onların gözü önüne, yalaklara koyuyordu ki, çubukların yanında çiftleşsinler. 42Sürünün zayıf hayvanlarının önüneyse çubuk koymuyordu. Böylece zayıf hayvanları Lavan, güçlüleri Yakup aldı. 43Yakup alabildiğine zenginleşti. Çok sayıda sürü, erkek ve kadın köle, deve, eşek sahibi oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:27-25:11 Tanrı’nınAvram’ı çağırmasıyla, Tanrı ile insan arasındaki ilişkinin odağı belirli bir kişi ve halka yönelir ; böylelikle Tanrı’nın insanı günahtan kurtarma sürecinin ilk adımları atılır. Bu süreç, “İbrahim oğlu” (Luk.3:34; ayrıca bkz. Mat.1:1-17; Gal.3:16) İsa Mesih’le gerçekleşecektir. Tanrı günahı sadece (tufan gibi) cezalandırmakla veya (Babil’deki gibi) engellemekle kalmayacak, Mesih’in kefareti sayesinde Mesih’e iman edenlerin günahını bağış layacak ve günahın onların üzerindeki egemenliğini ortadan kaldıracaktır. Tanrı ile Avram arasındaki ilişki, Tanrı ile İsrail halkı arasındaki ilişkiyi yansıtır.
23:1-20 İbrahim’in imanla Sara ve kendisinin gömüleceği toprağı alması, Tanrı’nın vaadi uyarınca Kenan topraklarını kendi anavatanı olarak kabul ettiğini gösterir.
23:2 Kiryat-Arba ‘Arba kenti’ anlamına gelir (Arba, Hevron bölgesinde bulunan bir oymağın ileri gelenlerindendi; bkz. Yşu.14:15). Aynı zamanda ‘dördün kenti’ anlamına da gelir; bu durumda Anak (bkz. Yşu.15:13-14; Yşu.21:11) ve üç oğlunun (bkz. Hak.1:10,Hak.1:20) yaşadığı kentten söz edilmektedir.
23:3 Hititler’e Bkz. Yar.10:15-18’e ait not. Anlaşılan o dönemde Hevron bölgesine hâkimdiler.
23:4 konuk ve yabancıyım Sonraları İsrailliler de kendilerinden söz ederken bu ve benzeri terimleri sıkça kullanacaklardı (bkz. 1Ta.29:15; Mez.39:12; ayrıca bkz. İbr.11:13).
23:9 Makpela Mağarası’nı Geleneksel inanışa göre İbrahim, Sara, İshak, Rebeka, Yakup ve Lea’nın mezarları (bkz. Yar.23:19; Yar.25:8-10; Yar.49:30-31; Yar.50:12-13), bugünkü Hevron’daki Hz. İbrahim Camii’nin altındaki bu mağaradadır. Tarlasının dibindeki Hitit yasalarına göre, mal sahibi topraklarının sadece bir kısmını sattığı nda, ilk ve tek toprak sahibi olan kişi, tüm toprağın vergisini ödemeye devam etmek durumundaydı; ancak mal sahibi tüm toprağını satarsa, toprağın yeni sahibi tüm vergiyi öderdi.
23:10 Kent kapısında Bkz. Yar.23:18; ayrıca bkz. Yar.19:1’e ait not; Rut.4:1’e ait not.
23:14-15 aramızda dört yüz şekel gümüşün sözü olur mu? Tarla için yaklaşık 4. 5 kg. gümüş fahiş bir fiyattı (bkz. örn. Yer.32:9). Efron, yas tutmakta olan İbrahim’in bir an önce Sara’yı gömeceği bir yer bulması gerektiğinin farkındaydı; bunu fırsat bilerek İbrahim’i tüm tarlayı satın almaya ikna edip böylelikle muhtemelen vergi yükünden kurtulmaya çalışıyordu (bkz. Yar.23:9’a ait not).
23:16 tüccarların ağırlık ölçülerine Yüzyıllar sonra krallık döneminde belirlenenlere kıyasla (bkz. 2Sa.14:26) bu ölçüler daha değişken ve daha az güvenilirdi.
23:19 karısı Sara’yı Kenan ülkesinde... gömdü O kültürde insanlar atalarıyla birlikte (bkz. Yar.25:8’e ait not) kendi topraklarında gömülmek isterdi. İbrahim, bu toprağı satın almakla Tanrı’nın vaadine olan adanmışlığını gösterdi. Artık yeni memleketi Kenan’dı.
24:1-67 Toprakları miras alacak soya uygun bir “anne” sağlaması için kendisiyle antlaşma yapmış olan Tanrı’ya güvenen İbrahim, İshak’a uygun bir eş alır (bkz. Yar.23:6-7).
24:2 her şeyden sorumlu uşağına Muhtemelen Şamlı Eliezer (bkz. Yar.15:2’ye ait not). Elini uyluğumun altına koy Üreme organının yakınına. Bu davranış bir andın kesinlikle yerine getirileceğini ifade ediyordu. Uşak İbrahim’in vasiyetini sadakatle yerine getirmeli, İshak da İbrahim’in ve Tanrı’nın kararını kabul etmelidir (ayrıca bkz. Yar.47:29).
24:3 Yerin göğün Tanrısı RAB’bin Bkz. Yar.24:7; krş. Yar.14:22; ayrıca bkz. Yar.1:1’e ait not.
24:4 benim ülkeme Mezopotamya’ya (bkz. Yar.24:10’a ait not).
24:7 bu toprakları senin soyuna vereceğim Yar.12:7’deki vaat tekrarlanır. Meleğini Bkz. Yar.16:7’ye ait not.
24:10 deve Bkz. Yar.12:16’ya ait not. Aram-Naharayim Bkz. Yar.10:22’ye ait not. Aram-Naharayim, daha sonra Grekler’in ‘Mezopotamya’ adını verdiği bölgenin kuzeyindeydi. Nahor’un yaş adığı kente Bkz. Yar.24:15; Yar.11:26. Fırat kenarında eski bir kent olan Mari’de yapılan kazılarda bu kentten söz eden kil tabletler bulunmuştur. Nahor, Harran (bkz. Yar.11:31’e ait not) bölgesindeydi ve İÖ 18. yüzyılda Amorlu bir prens tarafından yönetiliyordu.
24:14 İyilik Muhtemelen Tanrı’nın İbrahim’le antlaşması kastediliyor; Tanrı İshak aracılığıyla büyük bir soy oluşturacağını vaat etmişti (bkz. Yar.17:19; Yar.21:12).
24:15 İbrahim’in kardeşi... oğlu Betuel’in kızı Rebeka Böylece İshak, babasının yeğeninin kızı ile evlenecektir (bkz. Yar.24:48).
24:32-33 Bkz. Yar.18:2’ye ait not.
24:34-49 Uşağın, her şeyi özetleyen anlatımı, eski çağda görülen öykü anlatma sanatının iyi bir örneğidir. Bu anlatımlarla öykünün ayrıntıları dinleyicinin hafızasına iyi bir şekilde yerleşirdi.
24:40 yolunda yürüdüğüm Bkz. Yar.5:22; Yar.6:8-9; Yar.17:1’e ait notlar.
24:53 Rebeka ve ailesine verilen değerli armağanlar, gelin olarak gideceği ailenin zenginliğini gösteriyordu.
24:60 Bkz. Yar.22:17 ve ilgili not.
24:62 Beer-Lahay-Roi’den Bkz. Yar.16:14’e ait not. Negev Bkz. Yar.12:9’a ait not.
24:65 peçesini alıp yüzünü örttü Evli olmadığının göstergesidir (Yar.38:14,Yar.38:19).
24:67 Sara’nın yaşamış olduğu çadıra Damadın annesinin çadırı, genellikle gelin çadırı olurdu (bkz. Mez.19:4-5).
25:1-6 İbrahim servetini son kez paylaştırıyor.
25:1 evlendi Anlatım kronolojik ise İbrahim bu sırada yüz kırk yaşlarında olmalıdır. 1Ta.1:32’de Ketura’dan İbrahim’in ‘cariyesi’ olarak söz edilir.
25:2 çocukları oldu İbrahim gerçekten de birçok ulusun babası olacaktır (Yar.17:4-6; bkz. Yar.17:6’ya ait not).
25:5 sahip olduğu her şeyi İshak’a bıraktı İshak, İbrahim’in eşi Sara’dan olan tek oğuldur (Yar.22:2 ve ilgili not), dolayısıyla İbrahim’in malvarlığının yasal varisidir (krş. Yar.21:10 ve ilgili not).
25:6 cariyelerinin İkinci derece eşler. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın bunu onayladığını gösteren hiçbir ifade bulunmadığı halde, çok eşlilik eski çağlardaki Tanrı adamları arasında bile yaygındı (bkz. Yar.14:19).Ancak bu tip birlikteliklerin bu kişilere huzurlu ve düzenli bir aile hayatı sağlamadığı, Kutsal Yazılar’daki yaşam öykülerinde açıkça görülmektedir.
25:7 yüz yetmiş beş yıl İbrahim’in vaat edilen topraklarda tam yüz yıl yaşadığı anlaşılmaktadır (bkz. Yar.12:4 ve ilgili not).
25:8 kocamış Bkz. Eyü.42:17. yaşama doymuş Tanrı’nın vaat ettiği üzere (bkz. Yar.15:15).
25:9 İshak’la İsmail Tanrı’nın İbrahim’le yaptığı antlaşmanın ve İbrahim’in malvarlığının (bkz. Yar.25:5’e ait not) varisi olarak önce İshak’ın adı geçer.
25:12-18 İsmail’in soyunun kısa bir özeti. Hem Tanrı’nın Hacer’e (Yar.16:10) ve İbrahim’e (Yar.17:20) verdiği vaatlerin gerçekleşmesi, hem de İsmail’in soyunun İbrahim ve Sara’nın soyundan uzaklaşacağına ilişkin peygamberliğin (Yar.16:12) gerçekleşmesi söz konusudur.
25:12 öyküsü Bkz. Yar.2:4’e ait not.
25:13 İsmail’in oğullarının adları Adların çoğununArapça olması, Araplar’ın İsmail’in soyundan geldiği düşüncesini destekler.
25:16 on iki bey oymakların atalarıydı Bkz. Yar.17:20.
25:18 doğusuna Bkz. Yar.16:12’ye ait not. Bazı uzmanlara göre, sözcük İbranice’de ‘karşısına’ anlamına da geldiğinden, bu sözcük “düşmanca bir şekilde” diye de çevrilebilir (bkz. Yar.25:6).
25:19-35:29 Bkz. Giriş.
25:20 Paddan-Aramlı Aram-Naharayim’in öbür adı (bkz. Yar.24:10).
25:21 karısı kısırdı Tıpkı Sara gibi (bkz. Yar.11:30). Rebeka yirmi yıl boyunca kısır kaldı (Yar.25:20,Yar.25:26). İshak’ın soyu da, tıpkı İbrahim’inki gibi, Tanrı’nın antlaşma vaatlerinin yerine geldiği bir armağandı.
25:22 itişiyordu Yakup ile Esav arasındaki mücadele rahimde başlamıştı (bkz. Yar.25:26).
25:23 büyüğü küçüğüne hizmet edecek Eski çağlardaki ilk oğulluk yasasına göre (krş. Yas.21:15-17 ve ilgili notlar) olağan şartlar altında oğulların küçüğü büyüğüne hizmet ederdi. Tanrı’nın küçük olanı seçmesi, Tanrı halkının doğal veya kültürel gelişiminin ürünü değil, Tanrı’nın insanlar için amaçladıklarının ürünü olduğunu gösterir. Rom.9:10-12’de bu ayetten yapılan alıntılarla Tanrı’nın keyfi bir şekilde değil (Rom.9:14), kendi ebedi amacı doğrultusunda hareket ettiği vurgulanır (Mez.115:3).
25:24-26 Krş. Yar.38:27-30.
25:25 kırmızı Esav’ın öbür adı olan Edom ile sözcük oyunu yapılmaktadır (bkz. Yar.25:30 ve ilgili not). Esav ‘Tüylü’ anlamına gelir.
25:26 eliyle Esav’ın topuğunu tutuyordu Yakup ile Esav arasındaki çekişme, onların soyları arasında ezeli bir düşmanlığa dönüşecektir (bkz. örn. Say.20:14-21; Ova.9-10). Yakup ‘Topuk tutar’ veya ‘hileci’ anlamına gelir. Bu ad zamanla ‘aldatma’ ile ilgili bir deyim haline gelmiştir.
25:30 Edom ‘Kızıl’ anlamına gelir.
25:31 ilk oğulluk hakkını bana ver Eski çağlarda ilk oğulluk hakkı, ilk doğan erkeğin miras hakkına sahip olması demekti (bkz. İbr.12:16). Yakup’un başkalarından üstün olabilmek için hilekârlık yaptığı sıkça görülür; ancak Yakup kurnazlığı sayesinde değil, Tanrı’nın lütfu sayesinde kutsanacaktır.
25:33 önce ant iç Bir işlemin yasal ve bağlayıcı olabilmesi için sözlü bir ant yeterliydi.
25:34 mercimek Bkz. 2Sa.17:27-29; 2Sa.23:11; Hez.4:9. Esav ilk oğulluk hakkını küçümsemiş oldu Bunu yapmakla Esav ‘kutsal değerlere saygısızlık’ etmiş oldu (İbr.12:16), çünkü ilk oğulluk hakkının temelinde Tanrı’nın vaatleri vardı.
26:1-33 1-11. ayetlerde söz edilenler Esav ile Yakup’un doğumundan önce gerçekleşmiştir. Yakup’un, babasından almaya uğraştığı kutsama ve ilk oğulluk hakkı (bkz. Yar.25:22, 31-33; Yar.27:5-29), aslında İshak’ın İbrahim’den miras aldığı antlaşma vaadine bağlıydı.
26:1 İbrahim’in yaşadığı dönemdeki kıtlıktan Bkz. Yar.12:10. Gerar’a Bkz. Yar.20:1’e ait not. Filist Bkz. Yar.11:13-14’e ait not. Avimelek’in Bkz. Yar.20:2.
26:2 görünerek Bkz. Yar.12:7’ye ait not.
26:3 Ben seninle olacak, seni kutsayacağım Bkz. örn. Yar.26:24; Yar.28:15 ve ilgili not; Yar.31:3; Yşu.1:5; Yşa.41:10; Yer.1:8,Yer.1:19; Mat.28:20; Elç.18:10; ayrıca bkz. Yar.17:7 ve ilgili not. seninle olacak Bkz. 2Ko.13:14’e ait not. Baban İbrahim’e ant içerek verdiğim sözü Bkz. Yar.22:16-18.
26:4 soyunu gökteki yıldızlar kadar Bkz. Yar.13:16; Yar.15:5 ve ilgili notlar. Yeryüzündeki... kutsanacak Bkz. Yar.12:2-3.
26:5 çünkü İbrahim sözümü dinledi Bkz. Yar.17:9’a ait not. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma Bkz. Lev.26:14-15,Lev.26:46; Yas.11:1. Kutsal Yasa’nın henüz verilmediği bir tarihte bu ifadelerin kullanılması, İbrahim’in, Tanrı’ya ve O’nun sözüne (bkz. örn. Yas.12:1-3; Yas.15:1-6; 22. bölüm) duyduğu güvenle Kutsal Yasa’nın gereklerini yerine getirdiğini, itaat ve imanın Kutsal Kitap boyunca birbirleriyle ne kadar iç içe olduğunu gösterir. İbrahim sonraki nesil için tam bir örnek olacaktır; İsrailliler’in, ataları İbrahim gibi antlaşma vaatlerine sahip olabilmek için onun izinden gitmeleri gerekecektir.
26:7 çünkü Rebeka güzeldi Bkz. Yar.12:11,Yar.12:14.
26:8 okşadığını Bu sözcüğün İbranicesi’nde yine İshak’ın adının anlamıyla ilgili bir sözcük oyunu yapılmıştır.Aynı İbranice sözcük Yar.17:17; Yar.18:12-13,Yar.18:15; Yar.21:6’da “gülmek” ve Yar.21:9’da “alay etmek” diye çevrilen fiilin bir başka şeklidir.
26:12 ektiğinin yüz katını Vaat edilen toprakların verimliliğini anlatan bir ifade.
26:16 gücün bizim gücümüzü aştı Krş. Çık.1:9. Tanrı, İbrahim’le yaptığı antlaşmada verdiği vaatleri, İsrail’in atalarının zamanında yerine getirmeye başlamıştır. Tanrısız yaşam süren insanlar, Tanrı halkına karşı düşmanlık duymaya başlar.
26:20 Su bizim Kurak bölgelerde su kaynakları ile otlaklar konusundaki anlaşmazlıklar oldukça yaygındır (bkz. Yar.13:6 ve ilgili not; Yar.21:25; Yar.36:7). Esek ‘Çekişme’ anlamına gelir.
26:21 Sitna ‘Düşmanlık’ anlamına gelir.
26:22 Rehovot ‘Rahatlık, genişlik’ anlamına gelir.
26:25 sunak yaparak Bkz. Yar.12:7’ye ait not. RAB’be yakardı Bkz. Yar.11:4 ve ilgili not.
26:26 Fikol Bkz. Yar.21:22’e ait not.
26:30 şölen verdi Antlaşmalar yapıldıktan sonra genellikle düzenlenen şölenlerle kutlanırdı (bkz. Yar.31:54; Çık.24:11 ve ilgili notlar).
26:33 Şiva ‘Ant’ anlamına gelir. Beer-Şeva Bkz. Yar.21:31’e ait not.
26:34 Esav kırk yaşında... evlendi Babası İshak gibi (bkz. Yar.25:20). Yudit ve Basemat’la Esav’ın Mahalat adında bir eşi daha olacaktır (Yar.28:9). 36. bölümde listelenen Esav’ın soyunda da üç eşten söz edilir, ancak adları farklıdır (Yar.36:2-3). Bunun nedeni eşlerin öbür adlarının veya lakaplarının kullanılmış olması veya Esav’ın üçten fazla eşinin olması olabilir.
26:35 başına dert oldular İshak ile Rebeka, daha sonra Yakup’un benzer bir hata yapmasına engel olmaya çalışacaklardır (bkz. Yar.27:46-28:2).
27:1-40 Yakup, annesi Rebeka’nın da yardımıyla, İshak’ın kutsamasını hileyle elde etmeye çalışır (ancak bkz. Yar.25:31’e ait not).
27:1 gözleri görmez olmuştu Bkz. Yar.48:10; 1Sa.4:15. Efendim Bkz. Yar.22:1’e ait not.
27:4 sevdiğim lezzetli bir yemek Bkz. Yar.27:9,Yar.27:14. Ölmeden önce seni kutsayayım Eski Ortadoğu geleneklerine göre, ölüm döş eğindeki sözler dâhil olmak üzere (bkz. Yar.27:33’e ait not; Yar.49:28-33), tüm sözlü beyanların yasal bağlayıcılığı vardı. Kutsama Bkz. Yar.27:36’ya ait not.
27:6 Rebeka Bu bölüm boyunca “ilk oğulluk hakkı” (İbranice’de “bekorah”) ve “kutsama” (İbranice’de “berakah”) ifadeleri ile yapılan sözcük oyununun amacı, Yakup’un her ikisini de arzuladığı nı anlatmaktır. Öbür yandan Rebeka da gözdesi olan oğlunun bu amaca ulaşması için elinden geleni yapmaktadır. Oğlu Yakup’a şöyle dedi Yar.25:28’de söz edilen kayırma, zehirli meyvesini vermek üzeredir.
27:8 oğlum, sana söyleyeceklerimi iyi dinle Rebeka, “hileci” oğlu Yakup kadar hilekârdır.
27:20 Tanrın RAB Bkz. Yar.31:5,Yar.31:42; Yar.32:9. Yakup, Harran’dan güvenli bir şekilde dönene kadar RAB’den kendi Tanrısı olarak söz etmeyecektir (krş. Yar.28:20-21; Yar.33:18-20 ve ilgili notlar). bana yardım etti Yakup, kendi amaçlarına ulaşmak için söylediği bu yalana Tanrı’nın adını dahil etmekle Tanrı’nın adına küfretmiş oldu.
27:29 kardeşlerine egemen ol İshak farkında olmadan Yakup’u kutsayarak Tanrı’nın Yar.25:23’te (bkz. ilgili not) Rebeka’ya verdiği vaadi yerine getirdi (ayrıca bkz. Yar.25:31’e ait not). Lanet... kutsansın Krş. Yar.12:3.
27:33 kutsanmış oldu İshak, Tanrı’nın antlaşmada vaat ettiği kutsamanın varisi ve kâhyası olarak, yasal açıdan bağlayıcı olan beyanıyla mirasını Yakup’a aktardığını biliyordu (bkz. Yar.27:4’e ait not).
27:34 acı acı haykırdı Bkz. İbr.12:17.
27:36 Bkz. Yer.9:3-8. ona boşuna mı Yakup diyorlar? Bkz. Yar.25:26’ya ait not. Önce ilk oğulluk hakkımı aldı. Şimdi de benim yerime kutsandı Bkz. Yar.27:6’ya ait not. Esav ilk oğulluk hakkı ile kutsamayı birbirinden ayrı tutuyor olsa da, ikisi de ilk oğlun mirasıyla ilgili olduğu için, ilkini yitirmesi ikincisini de yitirmesine neden olmuştu (bkz. İbr.12:16-17).
27:39 Göklerin çiyinden, zengin topraklardan uzak yaşayacaksın Krş. Yar.27:18. İshak’ın Esav’ı kutsaması, Yakup’u kutsamasının yanında sıradan kalıyordu.
27:40 Bkz. Yar.25:23 ve Yar.25:22,Yar.25:26’ya ait notlar.
27:41-45 Yakup, kardeşi Esav’ın kin ve öfkesinden ötürü Kenan’dan Paddan-Aram’a kaçar, orada evlenir, çocukları olur, vaat edilen topraklara dönmeden önce servet sahibi olur ve daha sonra kardeşiyle barışır (Yar.33:1-17).
27:44-45 ikinizden de Bkz. Yar.9:6.
27:46 Bkz. Yar.26:35’e ait not.
28:2 Paddan-Aram’a Bkz. Yar.25:20’ye ait not. Kızlarından biriyle evlen Bkz. Yar.24:3-4.
28:3 Her Şeye Gücü Yeten Tanrı Bkz. Yar.17:1’e ait not.
28:4 İbrahim’i kutsadığı Pavlus bu ifadeyi imanlılar için kullanır (bkz. Gal.3:13-14).
28:9 karılarının üzerine Bkz. Yar.26:34 ve ilgili not.
28:10-22 Yakup vaat edilen topraklardan ayrılmak üzere iken, Tanrı ona görünüp onu güçlendirir. Paddan-Aram’dan hiçbir şeyi olmaksızın ayrıldıktan sonra servet sahibi olarak topraklarına döndüğünde Tanrı Yabbuk Irmağı’nın kıyısında (Yar.32:22-32) ona tekrar görünecektir.
28:12-17 Yakup’un bu düşü, hem Tanrı’nın her şeye egemen olduğunu (Yar.28:13-15’te antlaşma koşullarını bildirir) hem de yaratılışa duyduğu yakınlığı (Yar.28:16-17) gösterir.
28:14 yeryüzünün tozu kadar Bkz. Yar.13:16’ya ait not. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak Bkz. Yar.12:3. İsa Mesih, kendisinin RAB ile insan arasındaki tek köprü, tek aracı olduğunu söyleyecektir (bkz. Yu.1:51 ve ilgili not; Yu.14:6; 1Ti.2:5).
28:15 seninle birlikteyim Bkz. Yar.26:3’e ait not. Senden ayrılmayacağım Tek gerçek Tanrı, Yakup’a gittiği her yerde onunla birlikte olacağını vaat etmektedir. Putperestlikte ise ilahlar sadece yereldi ve ancak kendi bölgelerindeki insanları koruyabildiklerine inanılırdı.
28:19 Beytel ‘Tanrı’nın evi’ anlamına gelir.
28:21 RAB benim Tanrım olacak Yakup ilk defa burada, İbrahim’in ve İshak’ın (bkz. Yar.28:13) Tanrısı’nı, şartlı da olsa (Yar.28:20), kendi Tanrısı olarak kabulleneceğini söyler. Bunu tam anlamıyla kabul etmesi ancak Harran’dan güvenli bir şekilde döndüğünde olacaktır (bkz. Yar.33:20 ve ilgili not).
28:22 bu taş Tanrı’nın evi olacak Yakup’un Beytel’de Tanrı’yla buluşmasını anımsatır. Bana vereceğin her şeyin ondalığınısana vereceğim RAB’bi, Tanrısı ve Kralı olarak kabul edeceğinin bir işaretidir (bkz. Yar.14:20’ye ait not).
29:5 Nahor’un torunu Lavan Bkz. Yar.24:15,Yar.24:29. Burada “torun” için kullanılan sözcüğün İbranicesi, aynı soydan olan herhangi bir erkek için de kullanılabilir.
29:9 çobanlık Ortadoğu’da koyunlara ve keçilere bakma görevi hem erkeklere hem de kadınlara aitti.
29:15 Lavan’ın bu sözleriyle, İshak’ın Yakup’u kutsarken söylediklerinin yerine gelme süreci başlamış olur (bkz. Yar.28:14; Yar.30:43).
29:17 alımlıydı İbranice’den, “zayıftı” diye de çevrilebilir.
29:22 şölen Kutlamalar genellikle yedi gün sürerdi (bkz. Yar.29:27-28; Hak.14:10,Hak.14:12).
29:23 Yakup onunla yattı Karanlık, içkinin etkisi veya peçe (bkz. Yar.24:65) Lea’yı tanımasına engel olmuş olabilir.
29:24 Bkz. Yar.29:29. Eski Babil’de gerçekleşen evlilik antlaşmalarıyla ilgili kayıtlarda bu gelenekten söz edilir.
29:25 beni aldattın Hem adı ‘aldatıcı’ anlamına gelen (bkz. Yar.25:26’ya ait not) hem de gerçekten aldatıcı olan (bkz. Yar.27:36) Yakup, bu sefer aldatılan kişi durumundadır. İlk oğulluk hakkını edinmek için her türlü çabayı sarf etmiş bu kişi, şimdi kızların ilk doğanını almıştır (Yar.29:16,Yar.29:26).
29:28 Lavan kızı Rahel’i de ona verdi Yakup yedi yıl daha çalışmadan önce (bkz. Yar.29:30).
29:31-35 Lea, sevilmeyen eş olmasına rağmen, Yakup’un ilk dört oğlunun annesidir; bunların arasında Levi (Harun’un soyundan gelen kâhinlerin atası) ve Yahuda (Davut’un, hanedanlığın ve İsa’nın atası) da vardır. Ruben ‘Bak, erkek çocuk!’ anlamına gelir. Simon ‘Duyar’ anlamına gelir. Levi ‘Bağlılık’ anlamına gelir. Yahuda ‘Övgü’ anlamına gelir.
30:2 Bkz. Yar.31:7-13. Yakup bunu ancak Tanrı’nın sağlayabileceğini kabul ediyor. Sonraki yıllarda Yusuf da bu sözleri söyleyecektir (bkz. Yar.50:19-20).
30:3 onunla yat Bkz. Yar.29:9; ayrıca bkz. Yar.16:2 ve ilgili not. Aile kurayım İfadenin İbranicesi, evlat edinme anlamına gelir (bkz. Yar.48:10-16; Hak.13:2’ye ait not).
30:4 eş olarak Cariyesi olarak (bkz. Yar.35:22).
30:5-13 Yakup’un beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci oğulları cariyelerindendir. Dan ‘Haklı’ anlamına gelir. Naftali ‘Benim savaşım’ anlamına gelir. Gad ‘Uğur’ anlamına gelir. Aşer ‘Mutlu’ anlamına gelir.
30:14 adamotundan bana da ver İki bacağı andıran çatal biçiminde köke sahip, mor renkli ve keskin kokulu bu çiçek, yenildiğinde cinsel gücü artırdığına inanılan bir bitkidir (bkz. Ezg.7:13). Yakup gibi Rahel de (Ezg.30:37-43) Tanrı’nın vaadinin yerine gelmesini beklemektense, sorunu kendisi çözmeye kalkışır.
30:17-22 Lea, Yakup’un altı oğlunun annesidir (bkz. Yar.29:31-35’e ait not). İssakar ‘Ödül’ anlamına gelir. Zevulun ‘Değer’ anlamına gelir. Dina Bkz. 34.bölüm. Tanrı Rahel’i anımsadı Bkz. Yar.8:1’e ait not.
30:23-24 utancımı Kısırlık o kültürde, hem tanrıların o kişiden hoşnut olmadığının bir işareti olarak görüldüğünden hem de ailenin soyunun sürmesine bir engel olabileceğinden utanç verici bir durumdu. Yusuf ‘Daha çok versin’ anlamına gelir.
30:26 Bkz. Yar.30:43-31:1.
30:27 fala bakarak Fal, bir araçla (bkz. Yar.44:5), işaretlerin yorumlanmasıyla (bkz. Hez.21:21) veya kötücül doğaüstü güçler aracılığıyla (bkz. Elç.16:16) gelecekle ilgili bilgiler öğrenmeye çalışmaktır. Tanrı bu uygulamayı tümüyle yasaklamıştır (Lev.19:26; Yas.18:10,Yas.18:14), çünkü bu şekilde egemen Tanrı’nın sözüne değil, kötü ruhlara danışılmış olur. RAB senin sayende beni kutsadı Bkz. Yar.28:14; ayrıca bkz. Yar.12:2-3 ve ilgili not; Yar.22:18; Yar.39:5,Yar.39:23; Yar.41:41-57).
30:32 Genelde koyunların hepsi beyaz, keçilerin hepsi de siyah olurdu. Dolayısıyla Yakup’un, koyu renkli koyunları ve açık renkli keçileri seçmesi aslında alçakgönüllülüktü, çünkü az sayıda hayvan seçmiş oluyordu.
30:37 Krş. Yar.25:30.
30:39 Yakup’un batıl inançları sayesinde değil, Tanrı’nın isteği bu yönde olduğu için hayvanlar bu şekilde doğuyordu; Yar.31:9’da Yakup’un bunu bizzat kabul ettiği görülür.
30:43 alabildiğine zenginleşti Altı yıl boyunca (bkz. Yar.31:41). Yakup Harran’da olduğu süre içinde hem aile hem de büyük servet sahibi olmuştur (krş. İbrahim, Yar.12:16; İsrailliler, Çık.12:36; ayrıca bkz. Yşa.60:5-17; Yşa.60:5’e ait not; Yşa.61:6).

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş