1. Tarihler 1

1
Adem'in Soyu
(Yar.10:2-31; 11:10-26)
1 Adem, Şit, Enoş, 2 Kenan, Mahalalel, Yeret, 3 Hanok, Metuşelah, Lemek, 4 Nuh.
Nuh'un oğulları[a]: Sam, Ham, Yafet.
5 Yafet'in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.
6 Gomer'in oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.
7 Yâvan'ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.
8 Ham'ın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.
9 Kûş'un oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka.
Raama'nın oğulları: Şeva, Dedan.
10 Kûş'un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.
11-12 Misrayim Ludlular'ın, Anamlılar'ın, Lehavlılar'ın, Naftuhlular'ın, Patruslular'ın, Filistliler'in ataları olan Kasluhlular'ın ve Kaftorlular'ın atasıydı. 13-16 Kenan ilk oğlu Sidon'un[b] babası ve Hititler'in, Yevuslular'ın, Amorlular'ın, Girgaşlılar'ın, Hivliler'in, Arklılar'ın, Sinliler'in, Arvatlılar'ın, Semarlılar'ın, Hamalılar'ın atasıydı. 17 Sam'ın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek. 18 Arpakşat Şelah'ın babasıydı[c]. Şelah'tan Ever oldu. 19 Ever'in iki oğlu oldu. Birinin adı Pelek'ti[ç], çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktan'dı. 20-23 Yoktan Almodat'ın, Şelef'in, Hasarmavet'in, Yerah'ın, Hadoram'ın, Uzal'ın, Dikla'nın, Eval'ın, Avimael'in, Şeva'nın, Ofir'in, Havila'nın, Yovav'ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan'ın soyundandı.
24 Sam, Arpakşat, Şelah, 25 Ever, Pelek, Reu, 26 Seruk, Nahor, Terah, 27 Avram –İbrahim-.
İbrahim'in Soyu
(Yar.25:1-4; 12-16)
28 İbrahim'in oğulları: İshak, İsmail.
29 İsmailoğulları'nın soyu: İsmail'in ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam, 30 Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema, 31 Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmail'in oğullarıydı.
32 İbrahim'in cariyesi Ketura'nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah.
Yokşan'ın oğulları: Şeva, Dedan.
33 Midyan'ın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Ketura'nın soyundandı.
Esav'ın Soyu
(Yar.36:10-18)
34 İshak İbrahim'in oğluydu.
İshak'ın oğulları: Esav, İsrail.
35 Esav'ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
36 Elifaz'ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna'dan doğan Amalek[d].
37 Reuel'in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
Seir'in Soyu
(Yar.36:20-28)
38 Seir'in oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.
39 Lotan'ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.
40 Şoval'ın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam.
Sivon'un oğulları: Aya, Âna.
41 Âna'nın oğlu: Dişon.
Dişon'un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
42 Eser'in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan.
Dişan'ın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.
Edom Kralları
(Yar.36:31-43)
43 İsrailliler'i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom'u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava'ydı. 44 Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti. 45 Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu. 46 Huşam ölünce, Midyan'ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit'ti. 47 Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti. 48 Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti. 49 Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti. 50 Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pai'ydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matret'in kızı Mehetavel'di. 51 Sonunda Hadat da öldü.
Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet, 52 Oholivama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mivsar, 54 Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.

Kutsal Kitap kelime arama motoru:

Kutsal Kitap Bölümleri:

1. Tarihler Kitabı Bölümleri

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
a 1:4 Septuaginta “Nuh'un oğulları”. Bu sözler Masoretik metinde geçmemektedir.
b 1:13-16 “Sidon”: Saydalılar'ın atası.
c 1:18 Masoretik metin “Arpakşat Şelah'ın babasıydı”, Septuaginta “Arpakşat Kenan'ın babasıydı, Kenan Şelah'ın babasıydı.”
ç 1:19 “Pelek”: “Bölünme” anlamına gelir.
d 1:36 Bazı Septuaginta elyazmaları “Timna'dan doğan Amalek”, Masoretik metin “Timna ve Amalek” (bkz. Yar.36:12).