Luka 1:26-35

İsa'nın Doğumu Önceden Bildiriliyor
26-27 Elizabet'in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. 28Onun yanına giren melek, “Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir” dedi.
29Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. 30Ama melek ona, “Korkma Meryem” dedi, “Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. 31 Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. 32 O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi'nin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. 33O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.”
34Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi.
35Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:26-27 nişanlı Bkz. Mat.1:18’e ait not.
1:31 İsa Bkz. Mat.1:21’e ait not.
1:32 Yüceler Yücesi’nin Oğlu Bu unvan iki anlam içerir: (1) ezelden beri var olan Yüce Tanrı Oğlu ve (2) zaman ve mekan içinde doğan Mesih. Ayetin devamında İsa’nın Mesih olduğundan açıkça söz edilmektedir ( Luk.1:33). Yüceler Yücesi Hem Eski hem de Yeni Antlaşma’da Tanrı için sıklıkla kullanılan bir unvan (bkz. Luk.1:35,Luk.1:76-77; Luk.6:35; Luk.8:28; 2Sa.22:14; Mez.7:17). atası Davut’un Meryem de Yusuf da Davut’un soyundan geliyordu (bkz. Mat.1:16 ve ilgili not). taht Eski Antlaşma’da Davut’un soyundan gelecek Mesih’e vaat edilmiştir (bkz. 2Sa.7:13,2Sa.7:16; Mez.2:6-7; Mez.89:25-27; Yşa.9:6-7 ; Yşa.55:3 ve ilgili notlar).
1:33 sonsuza dek Bkz. Mez.45:6 ve ilgili not; Va.11:15. egemenliğinin sonu gelmeyecektir Mesih’in aracılık görevi bir gün sona erecek olsa da (bkz. 1Ko.15:24-28 ve ilgili notlar), Baba ve Oğul’un egemenliği asla son bulmayacaktır (bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s. 1383).
1:34 Bu nasıl olur? Meryem’in bu sorusunda inançsızlıktan (Luk.1:45) çok şaşkınlık görülür.
1:26-35 Bu ayetler İsa’nın bir bakirenin rahminde oluşmasından açık biçimde söz eder (bkz. Mat.1:18-25 ve ilgili notlar). Üçübirlik’e ait ve sonsuz olan Oğul Tanrı (bkz. Yu.1:14 ve ilgili not), Kutsal Ruh sayesinde, ana rahmine düştüğü andan itibaren tam olarak hem Tanrı hem de insandı.
1:35 kutsal ‘Kutsal Olan’ diye de çevrilebilir. İsa Mesih kutsallığını, yaşamını hiç günah işlemeyerek gösterdi (bkz. 2Ko.5:21; İbr.4:15 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. İbr.7:26; 1Pe.2:22; 1Yu.3:5).

Videolar

Luka Girişi

Kitabın Amacı: Luka, daha kitabın başında amacının, İsa'nın yaşamını doğru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduğunu açıkça ortaya koyuyor (1:1-4). Luka, Elçilerin İşleri Kitabı'nda da Müjde'nin o çağda bilinen dünyanın merkezi durumundaki Roma'ya kadar nasıl yayıldığını anlatır. O devirde yazarların, yapıtlarını ileri gelen kişilere adamaları bir gelenek haline gelmişti. Nitekim Luka da her iki kitabı, adı Teofilos -«Tanrı'yı seven» anlamında- olan bir kişiye hitaben kaleme almıştır. Kuşkusuz Luka bu adamın kişiliğinde geniş bir kitleye seslenmeyi amaçlamıştır.

Kitabın İçeriği: Kitap, «Rab'bin yolunu hazırlamaya» gelen Vaftizci Yahya'nın1 ve İsa'nın doğumuna ilişkin bilgileri vererek başlıyor. Bundan sonra İsa'nın Müjde'yi duyurduğu, öğretisini yayıp mucizeler yaptığı döneme geçiyor. Daha sonra İsa'nın, giderek artan baskılara rağmen Yeruşalim'e, bile bile ölüme gidişi anlatılıyor. Bunu, İsa'nın dirilişi ve göğe alınışını anlatan bölümler izliyor.

Luka, peygamberlik sözlerini yerine getiren Tanrı'nın, bir kurtarıcı göndermekle insanlık tarihini nasıl yönlendirdiğini vurgular2. Tanrı'nın bu etkinliği, meleklerin gönderilmesi olayında3; Tanrı'nın gökten seslenişinde4; ve özellikle birçok inanlının Kutsal Ruh'la dolması olayında5 açıkça görülüyor. Tanrı'nın gücü, İsa'nın yaptığı mucizelerde de gözle görülür bir şekilde etkindi6. On altı ayrı olayda, belirli hastalıklara yakalanmış kişilerin mucizevi şekilde iyileştirildiğinden söz ediliyor. Bunun yanısıra, İsa'nın bir arada bulunan çok sayıda hastayı iyileştirdiği, kitabın beş ayrı yerinde belirtiliyor.

Luka'nın yaklaşık yüzde kırkı İsa'nın öğretisinden oluşuyor. İsa öğretisinde birçok benzetme kullandı; Luka'da 26 benzetme var. Bunların 16'sı İncil'in öbür kısımlarında yer almaz. İsa'nın bütün öğretisini kısaca özetlemek oldukça güçtür. Şu kadarını söyleyelim ki, İsa Tanrı'nın Egemenliği'ni duyuruyor7. Sözü edilen egemenlik, değer yargıları yönünden tümüyle farklı, insanın yüreğinde etkin olan tanrısal egemenliktir8. İsa'nın kendisi, egemenliği günden güne büyüyen, ikinci gelişinde de bu egemenliği tümüyle gerçekleşecek olan Kral olarak çıkar karşımıza9.

Kitapta bireye iletilmek istenen bildiri, günahların bağışlanmasıyla gerçekleşen kurtuluş müjdesidir10. Dünya malına kökten değişik bir yaklaşım içinde olan İsa11, bu müjdeyle özellikle yoksullara, hastalara ve ezilmişlere sesleniyor12. Bildirisinin o çağda hor görülen kadınlara ve Yahudi olmayan uluslara da yönelik olduğunu vurguluyor13. Nitekim, «Kaybolmuş olanı arayıp kurtarmaya geldim» diyordu14. Ama kişinin kurtulmaya istekli olması gerekir. Bu nedenle önce Yahya, sonra İsa, daha sonra da İsa'nın öğrencileri insanları tövbeye çağırdılar15. İsa'yı izleyecek olanlar bütün varlıklarıyla adanmış birer öğrenci olmaya16 ve sürekli bir dua yaşamı sürmeye çağrılmışlardır17.

Ana Hatlar:

1:1-4 Giriş
1:5-2:52 Vaftizci Yahya ile İsa'nın doğum ve çocuklukları
3:1-20 Vaftizci Yahya'nın görevi
3:21-4:13 İsa'nın vaftiz olması ve denenmesi
4:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki etkinlikleri
9:51-19:27 İsa Yeruşalim yolunda
19:28-22:46 İsa'nın Yeruşalim'deki son günleri
22:47-23:56 İsa'nın tutuklanması, yargılanması ve çarmıha gerilmesi
24:1-52 İsa'nın dirilmesi ve göğe yükselmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş