Hezekiel 26:1-28

26
Sur Kenti Kınanıyor
1 Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, ayın birinci günü RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, madem Sur Kenti, Yeruşalim için, ‘Oh, oh! Ulusların kapısı olan kent yıkıldı, kapıları bana açıldı. O viraneye döndü, ben zenginleşeceğim’ dedi, 3Egemen RAB şöyle diyor: Ey Sur, sana karşıyım! Deniz dalgalarını nasıl kabartırsa, ben de ulusları senin üzerine öyle saldırtacağım. 4Sur'un duvarlarını yıkacak, kulelerini yerle bir edecekler. Toprağını kazıp süpürecek, seni çıplak bir kayalık haline getireceğim. 5Sur denizin ortasında, balıkçıların ağ gerdikleri bir yer olacak. Egemen RAB böyle diyor. Uluslar Sur'u yağmalayacak, 6Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayanları kılıçtan geçirecek. O zaman Surlular benim RAB olduğumu anlayacaklar.
7“Egemen RAB şöyle diyor: Krallar kralı Babil Kralı Nebukadnessar'ı atlarla, savaş arabalarıyla, atlılarla, büyük bir orduyla kuzeyden Sur'a getiriyorum. 8Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayanları kılıçtan geçirecek, size karşı kuşatma duvarları, toprak rampalar yapacak, kalkanını size karşı kaldıracak. 9Duvarlarınızda gedik açmak için kütükler yerleştirecek, silahlarıyla kulelerinizi yıkacak. 10Sayısız atının çıkardığı toz sizi örtecek. Duvarlarında gedik açılmış bir kente girer gibi kent kapılarınızdan girdiğinde, atlıların, tekerleklerin, savaş arabalarının gürültüsünden duvarlarınız sarsılacak. 11Atlarının tırnakları bütün sokaklarınızı çiğneyecek. Halkınız kılıçtan geçirilecek, güçlü sütunlarınız devrilecek. 12Servetinizi alacak, mallarınızı yağmalayacaklar. Duvarlarınızı yıkacak, güzel evlerinizi yerle bir edecekler. Taşlarınızı, kerestenizi, toprağınızı denize atacaklar. 13 Okuduğunuz gürültülü şarkılara son vereceğim. Lirlerinizin sesi bir daha duyulmayacak. 14Sizi çıplak bir kayalık haline getireceğim, balıkçıların ağ gerdikleri bir yer olacaksınız. Bir daha kurulmayacaksınız. Çünkü ben RAB söylüyorum. Egemen RAB böyle diyor.
15“Egemen RAB Sur'a şöyle diyor: Yıkımının sesinden, yaralıların iniltisinden, senin içinde yapılan kıyım yüzünden kıyı halkları titreyecek. 16 Kıyıda yaşayan bütün önderler tahtlarından inecek; kaftanlarını, işlemeli giysilerini çıkaracaklar. Dehşet içinde yere oturup her an titreyerek başlarına gelenlere şaşacaklar. 17Sonra senin için şöyle bir ağıt yakacaklar:
“ ‘Nasıl oldu da yıkıldın,
Ey denizcilerin oturduğu ünlü kent!
Sen ve sende oturanlar,
Denizde güçlüydünüz.
Dehşet salmıştınız
Orada yaşayan herkese.
18Yıkımın olduğu gün
Kıyı halkları titreyecek,
Orada yaşayanlar
Çöküşüne şaşacaklar.’
19“Egemen RAB şöyle diyor: Issız kalmış kentler gibi seni viran bir kent yaptığım, engin denizleri üzerine boşalttığım, derin sular seni örttüğü zaman, 20ölüm çukuruna inenlerle birlikte seni eski zaman insanlarının yanına indireceğim. Ölüm çukuruna inenlerle birlikte eski kalıntılar arasına, yeryüzünün derinliklerine yerleştireceğim. Öyle ki, bir daha dönüp yaşayanlar diyarında yerini almayasın[a]. 21 Seni yılgınlığa düşüreceğim, bu senin sonun olacak. Seni arayacaklar ama bulamayacaklar. Egemen RAB böyle diyor.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

26:1 Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, ayın birinci günü Hangi ay olduğu belirtilmez. Yılın tümü İÖ 23 Nisan 587’den İÖ 13 Nisan 586’ya kadar olan zaman aralığını kapsar. Bu tarih, kitapta belirtilen beş tarihten biridir (bkz. Hez.1:2; Hez.8:1; Hez.20:1; Hez.24:1).
26:2 Sur Kenti Fenike’nin (bugünkü Lübnan) önemli liman kenti olan Sur, anakarada ek limana sahip surlu bir ada kenti ve kaleydi. Nebukadnessar’ın İÖ 605’ te kazandığı Karkamış zaferinin ardından Babil’in egemenliğine giren Sur Kenti, İÖ 594’ te Babil boyunduruğundan kurtulmak için kurulan bir ittifaka katıldı (Yer.27:3).Antik tarihçiler Nebukadnessar’ın Sur Kenti’ni on beş yıl boyunca kuşatma altında tutarak (krş. Hez.29:18 ve ilgili not) kent üzerinde bir kez daha hakimiyet kurmayı başardığını, ancak kenti yok edemediğini belirtir.Ada kentinin surları İÖ 332’ de Büyük İskender tarafından yedi ay süren bir kuşatmanın ardından ele geçirilene dek aşılamayacaktır (bkz. Yşa.23; Yer.47:4; Yoe.3:4-5;Amo.1:9-10; Zek.Amo.9:2-4 ve ilgili notlar). Ulusların kapısı Kuzey ile güney arasındaki ticaret yollarının kontrolü Yahudalılar’ın elinde olduğu için Sur Kenti, Yeruşalim’i karadan yapılan ticarette en büyük rakip olarak görüyordu.
26:3 Deniz dalgalarını nasıl kabartırsa Krş. Yşa.17:12-13.
26:7 Nebukadnessar’ı Bkz. Hez.29:18-19; Hez.30:10. İÖ 605’ ten 562’ye kadar krallık yapmıştır. Bu putperest kralın bilmeden Tanrı’nın isteğini yerine getireceğini Yeremya da bildirmişti (bkz. Yer.25:9 ve ilgili not; Yer.27:6). Nebukadnessar adı, “Ey (ilah) Nabu, oğlumu (ya da hududumu) koru” demektir. kuzeyden Nebukadnessar,Arap Çölü’nü geçmek yerine ordusuyla ilk olarak yukarı Fırat Irmağı vadisine ilerlediği için Sur Kenti’ne kuzeyden yaklaşacaktı (krş. Yer.1:13).
26:8 size karşı kuşatma duvarları, toprak rampalar yapacak Bkz. Hez.26:2’ye ait not.
26:14 Bir daha kurulmayacaksınız Bu söz Büyük İskender’in İÖ 332’ de kenti yerle bir etmesiyle yerine gelecektir (bkz. Yşa.23:1’e ait not).
26:16 Kıyıda yaşayan bütün önderler Hez.27:35’ te krallar olarak adlandırılan bu kişiler muhtemelen Sur Kenti’nin ticari ortaklarıydı. kaftanlarını, işlemeli giysilerini çıkaracaklar Bir yas belirtisi olarak (krş. Yun.3:6). Dehşet içinde Böylesine güçlü bir kentin düşüşü sonucunda gerçekleşen siyasal çalkantılar yüzünden.
26:17 ağıt Bkz. Hez.19:1’e ait not.
26:20 ölüm çukuruna Ölüler diyarından veya mezardan söz ediliyor (bkz. Mez.31:3’ e ait not). bir daha dönüp yaşayanlar diyarında yerini almayasın Sur tamamen yerle bir edilecekti, ama İsrail halkına topraklarına tekrar kavuşacakları, hatta yeniden tek ulus olacakları vaat edilmişti (bkz. örn. Hez.37:1-14). Septuaginta’da cümle bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “bir daha dönmeyesin, yaşayanlar diyarında yücelik vereyim” diye geçer.
25:1-32:32 Tanrı’nın uluslara vereceği cezalarla ilgili bir dizi peygamberlik bildirisi. Her bildirinin başında bulunan, “RAB bana şöyle seslendi” ifadesi peygamberlerin sözlerinin RAB’den kaynaklandığını gösterir, ayrıca özel bir görev için bir tür adanma anlamına gelir (bkz. Hoş.1:1 ve ilgili not). Öbür peygamberliklerde olduğu gibi burada da öteki uluslara yönelik bu bildirinin asıl muhatabı İsrail’dir. Tanrı bu uluslardan korkmaması, onların askeri ve siyasi gücüne bel bağlamaması ve güvenlikleri için onlarla ittifak kurmaması için İsrail’i ikna etmek istemektedir (bkz. Yşa. 13-23. bölümler ve ilgili notlar; krş. Yer. 46-52. bölümler).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş