Yeremya 12:1-2

12
Yeremya Yakınıyor
1Davamı önüne getirsem,
Haklı çıkarsın, ya RAB.
Ama adalet konusunda
Seninle tartışmak istiyorum.
Neden kötülerin işi iyi gidiyor?
Neden hainler tasasızca yaşıyor?
2Onları sen diktin, kök saldılar,
Büyüyüp ürün verdiler.
Adın ağızlarından düşmüyor,
Yürekleriyse senden uzak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-13:27 Yahudalılar, Tanrı’nın kendileriyle yaptığı antlaşmanın koşullarını ihlal ettikleri için Babil’e sürgün edilecektir. Bu kısım muhtemelen Yoşiya’nın krallık dönemiyle ilgilidir (ancak bkz. Yer.13:18’e ait not).
12:1-4 Yeremya Kitabı’ndaki ağıtların ikincisi (bkz. Giriş).
12:1 Bkz. Yar.18:25’e ait not; ayrıca bkz. Mez.51:4; Rom.3:4. Tanrı, halkının sorularını ve hatta yakınmalarını dinlemeye hazırdır; ancak yanıtlar her zaman beklendiği gibi değildir (krş. Yer.12:5; Yer.15:19). Neden kötülerin işi iyi gidiyor? Ezelden beri sorulan (bkz. örn. Eyü.21:7-15; Mez.73; Habakkuk Kitabı) bu sorunun Kutsal Kitap’taki cevabı hep aynıdır: Kötülerin ş imdiki durumuna değil, son durumuna bakılmalıdır. RAB, Yahuda’da yaşayan kötülerin en sonunda öleceği (Eyü.12:7-13) ve düşman kuvvetlerinin yıkıma uğrayacağı (Eyü.12:14-17) karşılığını verir.
12:2 Onları sen diktin Tanrı bu dünyadaki her şeyin nihai yaratıcısı olmakla birlikte, her şeyin doğrudan nedeni değildir (bkz. Yer.18:9-10; krş. Yar.6:4-8). Kötülüğün nedeni Tanrı değildir, ancak kötülük ve kötüler Tanrı’nın tasarısı ve denetimi dışında değildirler (bkz. Eyü.1-2. bölümler; Mez.76:10). Kötülerin davranışları dâhil, her şey Tanrı’nın isteği ve tasarısıyla sınırlıdır. Adınağızlarından... Yürekleriyse senden uzak Bkz. Mat.15:8-9.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş