2Sidkiya'nın krallığının on birinci yılında, dördüncü ayın dokuzuncu günü kent surlarında gedik açıldı. 3Yeruşalim ele geçirilince[a] Babil Kralı'nın bütün komutanları –Samgarlı Nergal-Sareser, askeri danışman Nebo– Sarsekim, baş görevli Nergal-Sareser ve bütün öteki görevliler– içeri girip Orta Kapı'da oturdular.
4Yahuda Kralı Sidkiya'yla askerler onları görünce kaçtılar. Gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yoluna çıktılar. 5Ama artlarına düşen Kildani ordusu Eriha ovalarında Sidkiya'ya yetişti, onu yakalayıp Hama topraklarında, Rivla'da Babil Kralı Nebukadnessar'ın huzuruna çıkardılar. Nebukadnessar onun hakkında karar verdi: 6Rivla'da Sidkiya'nın gözü önünde oğullarını, sonra da bütün Yahuda ileri gelenlerini öldürttü. 7Sidkiya'nın gözlerini oydu, zincire vurup Babil'e götürdü. 8Kildaniler sarayla halkın evlerini ateşe verdiler, Yeruşalim surlarını yıktılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

39:1-45:5 Yeruşalim’in Babilliler tarafından işgali ve sonrasındaki gelişmeler hakkında EskiAntlaşma’daki en ayrıntılı kayıttır.
39:1-10 Yeruşalim’in kuşatılması, düşüşü ve halkın sürgün edilmesi hakkında bir özet (bkz. 52:4-27; 2Kr.25:1-12).
39:1-2 Bkz. 52:4-7.
39:2 on birinci yılında, dördüncü ayın dokuzuncu günü İÖ 586 Temmuz ayının ilk iki haftası içinde (bkz. 52:5-6; 2Kr.25:2-3). Kuş atma yaklaşık iki buçuk yıl sürecekti.
39:3 Yer.38:28’den buraya aktarılmıştır. Nergal-Sareser Aynı adla anılan iki kişiden biri (bkz. 39:13), muhtemelen Nebukadnessar’dan sonra Babil kralı olan (İÖ 560-556) Neriglissar’dır (ayrıca bkz. 39:13). baş görevli İbranicesi (Rabmag) Babil dilinde “rab mungi”den alınmıştır. Bu, yabancı yöneticilere elçi olarak gönderilen yüksek rütbeli askeri görevliydi. Orta Kapı’daoturdular Böylece 1:15’teki sözler yerine gelmiştir.
39:4-7 Bkz. 52:7-11. Kral muhtemelen Moav’a veya Ammon’a kaçmaya kalkışır.
39:4 Arava Lut Gölü’nün kuzeyinde Eriha çevresindeki ıssız topraklar.
39:5 ovalarında Bu sözcüğün İbranicesi, “Arava” için kullanılan sözcüğün çoğuludur (39:4). Hama... Rivla’da Suriye bölgesinde.
39:6 Krş. 21:7; 24:8-10; 34:10-21.
39:8-10 Bkz. 52:12-16; ayrıca bkz. 2Kr.25:8-12 ve ilgili notlar; krş. 39:8 ile 21:10. Sürgün, savaş sırasında hem siyasal (ayaklanmayı engellemek için) hem de ekonomik (kölelere sahip olmak için) amaçla kullanılan bir taktikti.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş