49
Ammon'a İlişkin Bildiri
1 RAB Ammonlular'a ilişkin şöyle diyor:
“İsrail'in çocukları yok mu?
Yok mu mirasçısı?
Öyleyse neden ilah Molek Gad'ı mülk edindi?
Neden onun halkı Gad kentlerinde oturuyor?
2İşte bu nedenle” diyor RAB,
“Ammonlular'ın Rabba Kenti'ne karşı
Savaş narasını işittireceğim günler geliyor.
Rabba ıssız bir höyük olacak,
Köyleri ateşe verilecek.
Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleri
Mülk edinecek” diyor RAB.
3“Haykır, ey Heşbon!
Ay Kenti yıkıldı!
Feryat edin, ey Rabba kızları!
Çul sarınıp yas tutun.
Duvarların arasında oraya buraya koşuşun.
Çünkü Molek kâhinleri ve görevlileriyle birlikte
Sürgüne gönderilecek.
4Verimli vadilerinle ne kadar övünüyorsun,
Ey dönek kız!
Servetine güvenerek,
‘Bana kim saldırabilir?’ diyorsun.
5Bütün çevrenden
Dehşet saçacağım üzerine”
Diyor Rab, Her Şeye Egemen RAB.
“Her biriniz apar topar sürülecek,
Kaçkınları toplayan olmayacak.
6Ama sonra Ammonlular'ı
Eski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.
Edom'a İlişkin Bildiri
(Ova.1-6)
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

46:1-51:64 Bkz. 25:1-38 ve ilgili notlar. Bu bölümler, Yeremya’nın hizmeti sırasında Yahuda’ya hükmetmek için mücadele eden iki büyük güç olan Mısır (46. bölüm) ve Babil’le ilgili önbildirilerle (50-51. bölümler) başlayıp sona erer. Peygamberliklerin hitap sırası genel olarak batıdan doğuya şeklindedir (bkz. Yşa.13-23 ve Hez.25-32. bölümlere ait notlar ; Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15).
49:1 Ammonlular’a ilişkin Bkz. Yar.19:36-38.Ammon, Şeria Irmağı’nın doğusunda, Gad’ın güneyi ve Moav’ın kuzeyindeydi. İsrail’in çocukları yok mu? Bkz. Gadlılar’a ait topraklar, Say.32:34-36.Ammonlular, Gadlılar’a ait toprakları ele geçirmekle Tanrı’nın toprak dağılımıyla ilgili kararını hiçe saymış oldular. Molek Ammonlular’ın Milkom olarak da bilinen baş ilahı (bkz. 32:35’e ait not; Yas.12:31). Gad’ı mülk edindi? Muhtemelen III. Tiglat Pileser’in İÖ 734-732’de Şeria Irmağı’nın karşı yakasını ele geçirmesinin sonuçları kastedilmektedir (bkz. Gilat’ın ‘Gad’anlamına geldiği, 2Kr.15:29).Anlaşılan bu fethin ardındanAmmonlular, İsrailli Gad oymağına ait toprakların bir kısmını işgal etmiştir.
49:2 Ammonlular’ın Rabba Kenti’ne Günümüzde Ürdün’ün başkenti Amman. ı ssız bir höyük Bkz. 30:18 ve ilgili not.
49:3 Heşbon Bkz. 48:45’e ait not. Ay Kenti Yşu.8. bölümde adı geçen Ay Kenti değildir. Duvarların İbranicesi, ‘üzüm bağlarını birbirinden ayıran duvar’ anlamında kullanılır (bkz. Say.22:24; Yşa.5:5). Molek Bkz. 49:1’e ait not.
49:4 dönek kız Ammonlular için kullanılmıştır; aynı ifade 31:22’de Yahuda halkı için kullanılır. Bana kim saldırabilir? Tarihçi Josefus, Nebukadnessar’ın, krallığının yirmi üçüncü yılında (İÖ 582’de) Ammon’u yok ettiğini belirtir (Josefus’un Yahudiler’in Tarihi kitabı, 10.9.7).
49:6 Bkz. 48:47 ve ilgili not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş