Yeremya 15:10-21

10Vay başıma!
Herkesle çekişip davacı olayım diye
Doğurmuşsun beni, ey annem!
Ne ödünç aldım, ne de verdim,
Yine de herkes lanet okuyor bana.
11RAB şöyle dedi:
“Kuşkun olmasın, iyilik için seni özgür kılacağım,
Yıkım ve sıkıntı zamanında
Düşmanlarını sana yalvartacağım.
12“Demiri, kuzeyden gelen demiri
Ya da tuncu kimse kırabilir mi?
13Ülkende işlenen günahlar yüzünden
Servetini de hazinelerini de karşılıksız,
Çapul malı olarak vereceğim.
14Bilmediğin bir ülkede
Düşmanlarına köle edeceğim[a] seni.
Çünkü size karşı öfkem
Ateş gibi tutuşup yanacak.”
15Sen bilirsin, ya RAB,
Beni anımsa, beni kolla.
Bana eziyet edenlerden öcümü al.
Sabrınla beni canımdan etme,
Senin uğruna aşağılandığımı unutma.
16Sözlerini bulur bulmaz yuttum,
Bana neşe, yüreğime sevinç oldu.
Çünkü seninim ben,
Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı!
17Eğlenenlerin arasında oturmadım,
Onlarla sevinip coşmadım.
Elin üzerimde olduğu için
Tek başıma oturdum,
Çünkü beni öfkeyle doldurmuştun.
18Neden sürekli acı çekiyorum?
Neden yaram ağır ve umarsız?
Benim için aldatıcı bir dere,
Güvenilmez bir pınar mı olacaksın?
19Bu yüzden RAB diyor ki,
“Eğer dönersen seni yine hizmetime alırım;
İşe yaramaz sözler değil,
Değerli sözler söylersen,
Benim sözcüm olursun.
Bu halk sana dönecek,
Ama sen onlara dönmemelisin.
20Bu halkın karşısında
Sağlamlaştırılmış tunç bir duvar kılacağım seni;
Seninle savaşacak ama yenemeyecekler,
Çünkü yardım etmek, kurtarmak için
Ben seninleyim” diyor RAB.
21“Seni kötünün elinden kurtaracak,
Acımasızın avucundan kurtaracağım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

15:10-21 Yeremya Kitabı’ndaki ağıtların üçüncüsü (önceki, Yer.12:1-4; bkz. Giriş).
15:10 Bkz. Yer.20:14-15 ve ilgili notlar; Eyü.3:3-10. Ne ödünç aldım,ne de verdim ‘Tartışma veya fikir ayrılığı yaratabilecek durumlardan uzak durdum’ anlamında.
15:11-14 RAB, Yeremya’ya (Yer.15:11) hitap ederken Yahuda halkına yönelik de konuşmaktadır (Yer.15:12-14).
15:11 Düşmanlarını sana yalvartacağım Krş. Yer.21:1-2; Yer.37:3; Yer.38:14-26; Yer.42:1-3.
15:12 Demiri Bkz. Yer.28:13. kuzeyden Babil’den (bkz. Yşa.41:25’e ait not).
15:13-14 Bkz. Yer.17:3-4.
15:13 Yer.52:17-23’te bu sözlerin yerine geldiği görülür. karşılıksız Bkz. Yşa.52:3’e ait not.
15:14 köle edeceğim Septuaginta, Peşitta ve bazı İbranice el yazmalarında bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “geçireceğim” diye geçer (bkz. Yer.17:4). öfkemAteş gibi tutuşup yanacak İbranice Kutsal Kitap’ta aynı deyim Yas.32:22’de de geçer.
15:15 anımsa Bkz. Yar.8:1’e ait not.
15:16 Sözlerini... yuttum ‘Onları özümsedim’ anlamında (bkz. Hez.2:8-3:3; Va.10:9-10). bulur bulmaz Bazı yorumcular Yeremya’nın, İÖ 621’de Yoşiya’nın krallığı sırasında Yasa Kitabı’nın tapınakta keşfedilmesinden söz ettiğine inanırlar (bkz. 2Kr.22:13; 2Kr.23:2; ayrıca bkz. Yer.1:2’ye ait not; Giriş). yüreğime sevinç Bkz. Mez.1:2. seninim Bkz. Yer.7:10’a ait not; Yer.14:9.
15:17 Elin Tanrı’nın yetkisi (bkz. Yşa.8:11 ve ilgili not; Hez.1:3; Hez.3:14,Hez.3:22; Hez.37:1; Hez.40:1). Tek başıma oturdum Yeremya hiç evlenmemişti (bkz. Yer.16:2) ve sadece birkaç dostu vardı (bkz. Giriş). öfkeyle Yahuda halkının günahları yüzünden (bkz. Yer.6:11).
15:18 Yeremya kendisi, görevi ve Tanrı’nın sadakati hakkındaki endişelerini ifade eder. sürekli acı... yaram ağır ve umarsız Krş. Yer.30:12-15 ile Yer.30:17. aldatıcı bir dere Bkz. Yer.2:13 ve ilgili not.
15:19-21 RAB, Yeremya’nın tövbe etmesini buyurur ve sonra onu cesaretlendirerek çağrısını yineler. Yeremya hizmette bile sıkıntı çekmenin kurtuluşla ilgili bir amaç taşıdığını öğrenmelidir.
15:19 dönersen... hizmetime alırım... dönecek... dönmemelisin Dört sözcük de aynı İbranice (‘dönmek’ anlamına gelen) kökten gelir (bkz. Yer.3:1; Yşa.1:25-26’ya ait notlar). sözcüm Bkz. Yer.1:9 ve ilgili not; Çık.4:15-16; ayrıca bkz. Çık.7:1-2’ye ait not.
15:20 Bkz. Yer.1:8,Yer.1:18-19 ve ilgili notlar.
15:21 kötünün elinden kurtaracak Bkz. örn. Yer.36:26; Yer.38:6-13.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş