Yeremya 25:15-38

Rab'bin Öfke Kâsesi
15İsrail'in Tanrısı RAB bana şöyle dedi: “Elimdeki öfke şarabıyla dolu kâseyi al, seni göndereceğim bütün uluslara içir. 16Şarabı içince sendeleyecek, üzerlerine göndereceğim kılıç yüzünden çıldıracaklar.”
17Böylece kâseyi RAB'bin elinden alıp beni gönderdiği bütün uluslara içirdim: 18Bugün olduğu gibi viranelik, dehşet ve alay konusu, lanetlik olsunlar diye Yeruşalim'e, Yahuda kentlerine, krallarıyla önderlerine; 19Firavunla görevlilerine, önderlerine ve halkına, 20Mısır'da yaşayan bütün yabancılara; Ûs krallarına, Filist krallarına –Aşkelon'a, Gazze'ye, Ekron'a, Aşdot'tan sağ kalanlara– 21Edom'a, Moav'a, Ammon'a; 22bütün Sur ve Sayda krallarına, deniz aşırı ülkelerin krallarına; 23Dedan'a, Tema'ya, Bûz'a, zülüflerini[a] kesen bütün halklara; 24Arabistan krallarına, çölde yaşayan yabancı halkın krallarına; 25Zimri, Elam, Med krallarına; 26sırasıyla uzak yakın bütün kuzey krallarına, yeryüzündeki bütün ulusların krallarına içirdim. Hepsinden sonra Şeşak[b] Kralı da içecektir.
27“Sonra onlara de ki, ‘İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Üzerinize salacağım kılıç yüzünden sarhoş olana dek için, kusun, düşüp kalkmayın.’ 28Eğer kâseyi elinden alır, içmek istemezlerse, de ki, ‘Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Kesinlikle içeceksiniz! 29Bana ait olan kentin üzerine felaket getirmeye başlıyorum. Cezasız kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Sizi cezasız bırakmayacağım. İşte dünyada yaşayan herkesin üzerine kılıcı çağırıyorum. Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.’
30 “Bütün bu peygamberlik sözlerini onlara ilet:
“ ‘Yükseklerden kükreyecek RAB,
Kutsal konutundan gürleyecek,
Ağılına şiddetle kükreyecek.
Dünyada yaşayanların tümüne
Üzüm ezenler gibi bağıracak.
31Gürültü yeryüzünün dört yanında yankılanacak.
Çünkü RAB uluslara dava açacak;
Herkesi yargılayacak
Ve kötüleri kılıca teslim edecek’ ” diyor RAB.
32Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“İşte felaket ulustan ulusa yayılıyor!
Dünyanın dört bucağından büyük kasırga kopuyor.”
33O gün RAB dünyayı bir uçtan bir uca öldürülenlerle dolduracak. Onlar için yas tutulmayacak, toplanıp gömülmeyecekler. Toprağın üzerinde gübre gibi kalacaklar.
34Haykırın, ey çobanlar,
Acı acı bağırın!
Toprakta yuvarlanın, ey sürü başları!
Çünkü boğazlanma zamanınız doldu,
Değerli bir kap gibi düşüp parçalanacaksınız.
35Çobanlar kaçamayacak,
Sürü başları kurtulamayacak!
36Duy çobanların haykırışını,
Sürü başlarının bağırışını!
RAB onların otlaklarını yok ediyor.
37RAB'bin kızgın öfkesi yüzünden
Güvenlikte oldukları ağıllar yok oldu.
38İnini terk eden genç aslan gibi,
RAB inini bıraktı.
Zorbanın kılıcı
Ve RAB'bin kızgın öfkesi yüzünden
Ülkeleri viraneye döndü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-29:32 25-29. bölümlerin ana teması, İÖ 586’da Yeruşalim’in yıkımı ve ardından gelen Babil sürgünüdür (Yer.24:10).
25:1-38 Tanrı yalnız Yahudalılar’ı değil, komşu ulusları da (Yer.25:9) cezalandıracaktır (bkz. 46-52. bölümler; Makale: Yargı, s.260; krş. Mik.1:2).
25:15 öfke şarabıyla dolu kâseyi Özellikle kötü uluslara karşı, Tanrı’nın yargısının simgesi (bkz. Yer.49:12; Yşa.51:17,Yşa.51:22; ayrıca bkz. Yer.51:7; Va.18:6).
25:16 sendeleyecek... çıldıracaklar Bkz. Yer.13:12-14 ve ilgili notlar; Va.14:8.
25:18 Yeruşalim’e, Yahuda kentlerine İlk olarak Tanrı’nın halkı yargılanacaktır (bkz. Yer.25:29; ayrıca bkz. Hez.9:6; 1Pe.4:17). viranelik, dehşet ve alay konusu, lanetlik Bkz. Yer.25:9,Yer.25:11; Yer.18:16; Yer.19:8.
25:19-26 Krş. 46-51. bölümler.
25:19 Mısır’da Bkz. Yer.46:2-28.
25:20 Ûs Bkz. Eyü.1:1. Şeria Irmağı’nın doğusunda yer alan kent. Filist krallarına Bkz. 47. bölüm. Aşkelon’a, Gazze’ye, Ekron’a, Aşdot’tan Başlıca dört büyük Filist kenti. İÖ beşinci yüzyıl Grek tarihçisi Herodot’a göreAşdot Kenti, uzun bir kuşatmanın ardından Mısır Firavunu I. Psamtik (İÖ 664-610) tarafından yerle bir edildi; ancak daha sonraları, Nehemya’nın dönemine kadar tekrar yerleşim yeri olarak kullanıldı (bkz. Neh.4:7). Beşinci büyük Filist kenti olan Gat ise (bkz. örn. 1Sa.21:10-12), İÖ sekizinci yüzyıl sonlarında Asur Kralı Sargon tarafından yerle bir edildikten sonra bir daha kurulmadı (sonraki yüzyıllarda öbür dört kentle birlikte anılmaz; bkz. örn. Amo.1:6-8).
25:21-22 Bkz. Yer.27:3-5.
25:21 Edom’a, Moav’a,Ammon’a Bkz. Yer.48:1-49:22. Bunlar Şeria Irmağı’nın güneyi, doğusu ve kuzeydoğusunda kalan bölgelerdi.
25:22 Sur ve Sayda Bir zamanlar Fenike denizciliğinin merkezleri olan bu kentler, günümüzde Lübnan sınırları içinde yer alır (bkz. Sur, Yer.27:1-11; Hez.26:1-28:19; Hez.29:18-20). Babilliler Yeruş alim’i kuşattıktan sonra Sur Kenti’ne ilerleyerek bu kenti de kuş atacaktır (İÖ 587-574). deniz aşırı ülkelerin Bazıları Fenike kolonisi olan Akdeniz adaları ve limanlar (bkz. Hez.27:15; Dan.11:18 ve ilgili notlar).
25:23 Dedan’a Bkz. Yer.49:8. İbrahim ve ikinci karısı Ketura’nın soyundan gelenlerin oymağı ve bu oymağınArabistan’da ticarette gelişmiş kentinin adı. Tema’ya İsmail’in soyundan gelen bir oymak ve bu oymağın yerleşik olarak yaşadığı kentin adı (Yşa.21:14). Bûz’a İbrahim’in kardeşi Nahor’un soyundan gelen bir oymağın yaşadığı çöl bölgesi. zülüflerini ‘Sakallarının uçlarını’ anlamına da gelir.
25:24 Arabistan krallarına Bkz. Yer.49:28-33.
25:25 Elam Bkz. Yer.49:34-39. Günümüzde Basra Körfezi’nin kuzeybatısında yer alan bölge. Med Günümüzde Orta Anadolu’dan Azerbaycan’ı ve Batı İran’ı içine alan geniş topraklar. Medler, Babil’i ele geçirmek üzere sonradan Persler’e katılacaktır (bkz. Yer.51:11,Yer.51:28).
25:26 Şeşak Düşmanın kim olduğunu gizlemek amacıyla oluşturulan bu sözcük Babil’i simgeler. Anahtar alfabenin sıralaması, İbrani alfabesindeki ilk sessiz harfin son sessiz harfle, ikincinin sondan bir önce gelenle yer değiştirilmesiyle oluşturulmuştur (bkz. Yer.51:1’e ait not). içecektir Bkz. Yer.51:48-49.
25:30 Ağılına Yahuda Krallığı’na. Üzüm ezenler gibi bağıracak Bkz. Yşa.63:3 ve ilgili not.
25:31 dava açacak... yargılayacak Tanrı, keyfi ve ilkesiz şekilde yargılamaz (bkz. Makale: Yargı, s.260).
25:32 Dünyanın dört bucağından büyük kasırga Babilliler’in istilası aracılığıyla görülecek olan Tanrı’nın gazabı.
25:34-36 çobanlar... Sürü başları Başarısız önderler.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş