Hezekiel 1:26-28

26 Başları üzerindeki kubbenin üstünde laciverttaşından yapılmış tahta benzer bir nesne vardı. Yüksekte, tahtı andıran nesnede insana benzer biri oturuyordu. 27 Gördüm ki, beli andıran kısmının yukarısı içi ateş dolu maden gibi ışıldıyordu, belden aşağısı ateşe benziyordu ve çevresi göz alıcı bir ışıkla kuşatılmıştı. 28Görünüşü yağmurlu bir gün bulutların arasında oluşan gökkuşağına benziyordu. Öyleydi çevresini saran parlaklık.
RAB'bin görkemini andıran olayın görünüşü böyleydi. Görünce, yüzüstü yere yığıldım, birinin konuştuğunu duydum.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-28 RAB’bin tapınağından ve görkemini hatırlatan her şeyden uzağa (bkz. Çık.26:1; Çık.40:34; Mez.24:2 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Mez.24:8-10; Mez.26:8; Mez.29:9; Mez.96:6 ve ilgili notlar), Babil’e sürgün edilmiş olan Hezekiel, peygamberlik hizmetine başlar (bkz. Hez.1:1 ve ilgili not). Tıpkı Yeşaya’nın hizmete başlarken Seraflar’ın arasında, tahtta oturan Tanrı’yı görmesi gibi (bkz. Yşa.6:1-2 ve ilgili notlar), Hezekiel de Tanrı’nın görkemini olağanüstü bir şekilde görür (krş. 1Kr.22:19 ve ilgili not).
1:26 kubbenin üstünde... tahtı andıran nesnede Krş. Çık.24:10. Üzerinde Keruvlar’ın bulunduğu Antlaşma Sandığı’nı çağrıştırmaktadır (bkz. 1Ta.28:18; Mez.18:11; Mez.68:18; krş. 1Sa.4:4; 2Sa.6:2); RAB, halkına bu Keruvlar’ın arasında olduğunu bildirmişti.
1:28 Günahlı insan Tanrı’yı doğrudan doğruya bütün görkemiyle göremeyeceğinden dolayı (bkz. Çık.33:20; Yu.1:18), Tanrı kendi yüceliğini insanlara görümler aracılığıyla gösterir. RAB’bin görkemini RAB görkemini zaman zaman parlak bir ışık olarak da gösterir (bkz. Hab.3:4; Va.1:14). Hezekiel’in tanık olduğu bu olayda dikkat çekici olan nokta, Tanrı’nın kendi halkı arasında, yüzyıllardır Yeruşalim’deki tapınakta bulunmasına rağmen (bkz. 1Kr.8:11; Mez.26:8; Mez.63:2; Mez.96:6; Mez.102:16) şimdi tahtıyla birlikte oradan ayrılmasıdır. Tanrı bu görümle tapınağı terk ederek halkını cezalandıracağını (bkz. Hez.10:4; Hez.11:23) ve Yeruşalim, yani tapınak, yenileninceye kadar (bkz. 40-48. bölümler) geri dönmeyeceğini anlatmaktadır (bkz. Hez.43:2). yüz üstü yere yığıldım Bkz. Yar.17:3; Çık.3:6.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş