Yeremya 23:1-8

23
Doğru Dal
1“Otlağımın koyunlarını yok edip dağıtan çobanların vay başına!” diyor RAB. 2Halkımı güden çobanlar için İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: “Sürümü dağıtıp sürdünüz, onlarla ilgilenmediniz. Şimdi ben sizinle ilgileneceğim, yaptığınız kötülük yüzünden sizi cezalandıracağım.” RAB böyle diyor. 3“Sürmüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim; orada verimli olup çoğalacaklar. 4Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek” diyor RAB.
5 “İşte Davut için doğru bir dal[a]
Çıkaracağım günler geliyor” diyor RAB.
“Bu kral bilgece egemenlik sürecek,
Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.
6Onun döneminde Yahuda kurtulacak,
İsrail güvenlik içinde yaşayacak.
O, ‘Yahve sidkenu[b]’ adıyla anılacak.
7“Artık insanların, ‘İsrail halkını Mısır'dan çıkaran RAB'bin varlığı hakkı için’ demeyecekleri günler geliyor” diyor RAB. 8“Bunun yerine, ‘İsrail soyunu kuzey ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür ülkelerden geri getiren RAB'bin varlığı hakkı için’ diyecekler. Böylece kendi topraklarında yaşayacaklar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:1-24:10 1-20. bölümler boyunca olaylar çoğunlukla tarihsel sırayla aktarılmıştır. Buna karşın 21-52. bölümler arasındaki metin, tarihsel sıralamaya göre değil, konulara göre düzenlenmiştir (bkz. Yer.24:1; Yer.25:1; Yer.26:1; Yer.27:1; Yer.29:2; Yer.32:1; Yer.35:1; Yer.36:1; Yer.37:1; Yer.45:1; Yer.49:34; Yer.51:59; Yer.52:4). Peygamber Yeremya, 21-24. bölümlerde Yahuda krallarına (Yer.21:1-23:7), sahte peygamberlere (Yer.23:8-40) ve günahlı halka (24. bölüm) suçlarını bildirir.
21:1-23:7 Halkın ekonomik, sosyal ve ruhsal sıkıntılarının başlıca sorumlusu olan Yahuda kralları, Yeremya’nın suçlarını bildirdiği ilk gruptur. Metnin geçtiği tarih, yaklaşık İÖ 589-588 olup Yeruşalim’in kuşatma altında olduğu bir dönemdir (bkz. Yer.21:1-2). Yeremya’nın peygamberlik sözlerinin doğru olduğunu artık herkes görmüştür; ancak bildirisi hâlâ cezalandırma uyarılarıyla doludur.
23:1-8 Bu ayetler, Tanrı’nın kötü önderleri cezalandırma (krş. “çobanlar”, Yer.22:22 ve ilgili not; Yer.23:1-2), halkını sürgünden geri getirme (Yer.23:3-4,Yer.23:7-8) ve Davut soyundan gelecek Kral’ı ortaya çıkarma (Yer.23:5-6) tasarıları hakkında (muhtemelen Sidkiya’nın krallığı dönemine ait; bkz. Yer.23:6’ya ait not) bir özet niteliğindedir.
23:3 sağ kalanlarını Bkz. Yer.6:9; Yşa.1:9’a ait not. Sürmüş olduğum Halkın ısrarla antlaşmaya uymamasının yol açtığı lanet gerçekleşir. Ancak antlaşmada verdiği vaatlere sadık kalan RAB, halkını sürgünden geri getirecektir.
23:4 korkmayacak... yılgınlığa Görevine bağlı bir önderin varlığı, saldırılara karşı bir set kadar dayanıklılık sağlar (bkz. Hez.34:8). eksilmeyecek Bkz. Say.31:49.
23:5-6 Yeremya Kitabı’nda Mesih’le ilgili en önemli ayetlerden biri (bkz. Yer.33:15-16).
23:5 Davut için... kral Mesih (bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370). dal Krallık tahtı üzerinde yasal hakkı olan kişiyi belirten bu terim, Eski Antlaşma’da Mesih’i ifade eder (bkz. Yer.33:15; Zek.Yer.3:8; Yer.6:12). Çıkaracağım Bkz. 2Sa.7:12; ayrıca bkz. Yer.30:9; Hez.34:23-24; Hez.37:24. adil ve doğru olanı yapacak Bkz. Yer.22:3,Yer.22:15; 2Sa.8:15.
23:6 Tanrı’nın halkının tekrar birleşip tek halk olacağı dönemin haberi verilmektedir (Yahuda ve İsrail; bkz. Yer.31:31 ve ilgili not; Yer.33:33; Hez.37:15-22; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212; krş. Yas.32:29). RAB doğruluğumuzdur Adının anlamına (bkz. Yer.21:1’e ait not) yaraşır şekilde davranmayan Sidkiya’nın aksine, Mesih (Yer.23:5) “adil ve doğru” bir Kral olarak bereketleri (bkz. Hez.34:30-31) halkına bahşeder, halk da Mesih aracılığıyla Tanrı’yla doğru bir ilişkiye ve kurtuluşa kavuşur (bkz. 1Ko.1:30; Flp.3:8; Tit.1:4-6).
23:7-8 Bkz. Yer.16:14-15. Tanrı’nın halkını sürgünden kurtarması, bir anlamda ikinci bir “Mısır’dan çıkış” olayı gibi algılanacaktır.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş