7 Her Şeye Egemen RAB Edom'a ilişkin şöyle diyor:
“Teman Kenti'nde bilgelik kalmadı mı artık?
Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi?
Bilgelikleri yozlaştı mı?
8Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının,
Ey Dedan'da yaşayanlar!
Çünkü Esav'ı cezalandırdığımda
Başına felaket getireceğim.
9Üzüm toplayanlar bağına girseydi,
Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?
Gece hırsızlar gelselerdi,
Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?
10Oysa ben Esav'ı çırılçıplak soyacak,
Gizli yerlerini açığa çıkaracağım,
Gizlenemeyecek.
Çocukları, akrabaları, komşuları
Yıkıma uğrayacak.
Kendisi de yok olacak!
11Öksüz çocuklarını bırak,
Ben yaşatırım onları.
Dul kadınların da bana güvensinler.”
12RAB diyor ki,
“Hak etmeyenler bile kâseyi içmek zorundayken,
Sen mi cezasız kalacaksın?
Hayır, cezasız kalmayacaksın,
Kesinlikle içeceksin kâseyi.
13Adım üzerine ant içerim ki” diyor RAB,
“Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek,
Viraneye dönecek, aşağılanacak.
Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak.”
14RAB'den bir haber aldım:
Uluslara gönderdiği haberci,
“Edom'a saldırmak için toplanın,
Savaşa hazırlanın!” diyor.
15“Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,
İnsanlar seni hor görecek.
16Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur
Seni aldattı.
Sen ki, kaya[a] kovuklarında yaşıyor,
Tepenin doruğunu elinde tutuyorsun.
Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da,
Oradan indireceğim seni” diyor RAB.
17“Edom dehşet konusu olacak,
Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp
Başına gelen belalardan ötürü
Onunla alay edecek.
18 Sodom'la Gomora'yı ve çevredeki köyleri
Nasıl yerle bir ettimse” diyor RAB,
“Orada da kimse oturmayacak,
İnsan oraya yerleşmeyecek.
19“Şeria çalılıklarından
Sulak otlağa çıkan aslan gibi
Edom'u bir anda yurdundan kovacağım.
Seçeceğim kişiyi ona yönetici atayacağım.
Var mı benim gibisi?
Var mı bana dava açacak biri,
Bana karşı duracak çoban?”
20Bu yüzden RAB'bin Edom'a karşı ne tasarladığını,
Teman'da yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin:
“Sürünün küçükleri bile sürülecek,
Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek.
21Yıkılışlarının gürültüsünden yeryüzü titreyecek,
Çığlıkları Kamış Denizi'ne dek duyulacak.
22Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak,
Kanatlarını Bosra'ya karşı açacak.
O gün Edomlu askerlerin yüreği,
Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak.”
Şam'a İlişkin Bildiri
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

46:1-51:64 Bkz. 25:1-38 ve ilgili notlar. Bu bölümler, Yeremya’nın hizmeti sırasında Yahuda’ya hükmetmek için mücadele eden iki büyük güç olan Mısır (46. bölüm) ve Babil’le ilgili önbildirilerle (50-51. bölümler) başlayıp sona erer. Peygamberliklerin hitap sırası genel olarak batıdan doğuya şeklindedir (bkz. Yşa.13-23 ve Hez.25-32. bölümlere ait notlar ; Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15).
49:7-22 Krş. Ovadya Kitabı.
49:7 Edom’a ilişkin Bkz. Yşa.21:11-12; Hez.25:12-14; Ovadya Kitabı. Edom, Moav’ın güneyinde ve Lut Gölü’nün güneydoğusunda, Zered Vadisi’ndenAkabe Körfezi’ne kadar uzanan bir bölgeyi içine alıyordu. Edomlular Yakup’un ikiz kardeşi Esav’ın soyundan geliyordu. Seir olarak da bilinen Edom (bkz. Yar.32:3; Say.24:18) İsrail’in ezeli düşmanlarındandı (bkz. örn. Ova.11-14; Hez.25:12-14). Teman Kenti’nde Lut Gölü’nün güneyinde yer alan önemli bir Edom kenti (krş. 49:20). bilgelik Bkz. Eyü.2:11 ve ilgili not.
49:8 derinliklere Kayaların ve vadilerin içlerine. Dedan’da Bkz. 25:23; ayrıca bkz. Yşa.21:13 ve Hez.25:13’e ait notlar. Esav’ın soyunun, kardeşi Yakup’un soyuna düşman olması, onu daha da suçlu hale getirmektedir (bkz. Ova.10).
49:9-11 Bkz. Ova.5-6 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Rut 2:2.
49:12 Bkz. 25:28-29. İsrailliler putlara taptıkları için cezalandırıldığına göre, Edomlu akrabaları da cezalandırılmalıdır.
49:13 Adım üzerine ant içerim Bkz. Yar.22:16; Yşa.45:23; ayrıca bkz. 22:5; 51:14. Bosra 48:24’te adı geçen (Moavlılar’a ait Beser Kenti’ne gönderme yapılan) Bosra değildir. Edomlular’a ait Bosra Kenti, Yeremya’nın zamanında Edom’un önemli kentlerindendi (bkz. 49:22). Tıpkı Petra (Sela) gibi yüksek kayalık bir bölgede kuruluydu (krş. 49:16).
49:14-16 Bkz. Ova.1-4. Edomlular’a akraba göçebe birArap oymağı olan Nebatiler, onları yerlerinden edeceklerdir (krş. 49:22’ye ait not).
49:16 gurur Edom’un günahı (bkz. 49:4; Ova.11-13; krş. 48:29-30). kaya İbranicesi “Sela”dır. Sela, Edom’un başkentinin adıydı. Burada, Edom’un ünlü yüksek kaleleri arasında en dikkat çekici olan Petra’dan söz ediliyor olmalıdır.
49:18 Sodom’la Gomora’yı... yerle bir ettimse Bkz. Yar.19:24-25; krş. 20:16’ya ait not; 50:40; Amo.1:3,5; ayrıca Rom.9:29.
49:19-21 Babil’e karşı bildirilen peygamberlik sözlerinde neredeyse birebir olarak tekrarlanır (bkz. 50:44-46).
49:19 Şeria çalılıklarından Bkz. 12:5 ve ilgili not. çoban Yönetici, önder anlamında.
49:20 Teman’da Bkz. 49:7’ye ait not.
49:22 Bkz. 48:40-41. kartal Muhtemelen Nebukadnessar’ı simgeler (bkz. 48:40’a ait not).Ancak Edomlular, yaklaşık İÖ 550’den başlamak üzere bedeviler (muhtemelen Mal.1:3’teki “kırın çakalları”) karşısında, Babilliler’in saldırılarıyla kıyaslandığında, tam bir bozguna uğrayacaklardır. Bosra’ya Bkz. 49:13’e ait not. 49:16’daki “kartal” sonunda bozguna uğrayacaktır.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş