Yeremya 21:1-10

21
Sidkiya'nın İsteği Reddediliyor
1Kral Sidkiya Malkiya oğlu Paşhur'la Maaseya oğlu Kâhin Sefanya'yı Yeremya'ya gönderince, RAB Yeremya'ya seslendi. Paşhur'la Sefanya ona şöyle demişti: 2 “Lütfen bizim için RAB'be danış. Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar bize saldırıyor. Belki RAB bizim için şaşılacak işlerinden birini yapar da Nebukadnessar ülkemizden çekilir.”
3Yeremya şu karşılığı verdi: “Sidkiya'ya deyin ki, 4‘İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: Surların dışında sizi kuşatan Babil Kralı ve Kildaniler'le savaşmakta kullandığınız silahları size karşı çevireceğim; hepsini bu kentin ortasına toplayacağım. 5Ben de elimi size karşı kaldıracağım; kudretle, kızgınlıkla, gazapla, büyük öfkeyle sizinle savaşacağım. 6Bu kentte yaşayanları yok edeceğim; insan da, hayvan da korkunç bir salgın hastalıktan ölecek. 7Ondan sonra da, diyor RAB, Yahuda Kralı Sidkiya'yla görevlilerini, bu kentte salgından, kılıçtan, kıtlıktan sağ çıkan halkı Babil Kralı Nebukadnessar'ın ve canlarına susamış düşmanlarının eline teslim edeceğim. Hepsini kılıçtan geçirecek, canlarını bağışlamayacak, merhamet etmeyecek, acımayacak.’
8“Bunun yanısıra halka şunları da söyle: ‘RAB diyor ki: İşte yaşama giden yolu da ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. 9Bu kentte kalan kılıçtan, kıtlıktan, salgından ölecek; dışarı çıkıp kenti kuşatan Kildaniler'e teslim olansa yaşayacak, hiç değilse canını kurtarmış olacak. 10Bu kente iyilik değil, kötülük etmeye karar verdim, diyor RAB. Bu kenti Babil Kralı ele geçirip ateşe verecek.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:1-24:10 1-20. bölümler boyunca olaylar çoğunlukla tarihsel sırayla aktarılmıştır. Buna karşın 21-52. bölümler arasındaki metin, tarihsel sıralamaya göre değil, konulara göre düzenlenmiştir (bkz. Yer.24:1; Yer.25:1; Yer.26:1; Yer.27:1; Yer.29:2; Yer.32:1; Yer.35:1; Yer.36:1; Yer.37:1; Yer.45:1; Yer.49:34; Yer.51:59; Yer.52:4). Peygamber Yeremya, 21-24. bölümlerde Yahuda krallarına (Yer.21:1-23:7), sahte peygamberlere (Yer.23:8-40) ve günahlı halka (24. bölüm) suçlarını bildirir.
21:1-23:7 Halkın ekonomik, sosyal ve ruhsal sıkıntılarının başlıca sorumlusu olan Yahuda kralları, Yeremya’nın suçlarını bildirdiği ilk gruptur. Metnin geçtiği tarih, yaklaşık İÖ 589-588 olup Yeruşalim’in kuşatma altında olduğu bir dönemdir (bkz. Yer.21:1-2). Yeremya’nın peygamberlik sözlerinin doğru olduğunu artık herkes görmüştür; ancak bildirisi hâlâ cezalandırma uyarılarıyla doludur.
21:1 Sidkiya Yahuda’nın son kralı (İÖ 597-587). Adı ‘RAB benim doğruluğumdur’ anlamına gelir. Kral Nebukadnessar, Yahuda Kralı Yehoyakin’i Yahudi toplumunun önderleriyle birlikte sürgüne gönderdikten sonra, geri kalan Yahudi nüfusu yönetmek üzere Sidkiya’yı görevlendirmiştir. Hem Yeremya’yı hem de Nebukadnessar’ı aldatan Sidkiya, halkı yönetmekte aciz bir kral olacaktır (Yer.27-29. bölümler). Malkiya oğlu Paşhur’la Yer.20:1-6’daki Paşhur’la aynı kişi değildir (bkz. Yer.38:1-6). Maaseya oğlu Kâhin Sefanya’yı Peygamber Sefanya ile aynı kişi değildir (bkz. Yer.29:25,Yer.29:29; Yer.37:3 ; Yer.52:24; Sef.1:1). RAB... seslendi Bu ifadenin Yer.25:1’e kadar tekrar kullanılmaması, 21-24. bölümlerin bir bütün oluşturduğunu gösterir.
21:2 RAB’be danış Kral Sidkiya’nın niyeti Tanrı’nın sözünü dinlemek değil (oysa İsrail krallarının yapması gereken buydu, Yas.17:14-20), Tanrı’nın yargısına mahkûm olan halkın, tövbe etmeksizin sıkıntıdan kurtulmasını istemekti. Nebukadnessar bize saldırıyor Yaklaşık İÖ 588’de Sidkiya’nın Babil’e başkaldırması yüzünden (bkz. Yer.52:3). ş aşılacak işlerinden birini yapar Bkz. örn. Yşa.37:36. çekilir Bkz. Yşa.37:37.
21:4 hepsini... toplayacağım Ya Yahuda Krallığı’nın silahları ya da düşman askerleri söz konusudur. Hangisi olursa olsun, Yahuda halkı kenti savunmakta yetersiz ve çaresiz kalacaktır.
21:5 elimi... kaldıracağım Krş. Yer.32:17. Burada, Tanrı’nın öfkesiyle ilgili bir tasvirdir (bkz. Yşa.9:12,Yşa.9:17,Yşa.9:21 ve ilgili not). kudretle, kızgınlıkla, gazapla, büyük öfkeyle Krş. Yas.29:28. sizinle savaş acağım Halkının savunucusu olan RAB (bkz. örn. Çık.15. bölüm) bu kez onların düşmanı olacaktır.
21:7 Sidkiya’yla görevlilerini... halkı... eline teslim edeceğim Bu sözler İÖ 587’de gerçekleşecektir (krş. Yer.52:8-11,Yer.52:24-27). salgından, kılıçtan, kıtlıktan Ayrıca bkz. Yer.14:12; Yer.21:9. Kuşatma sebebiyle meydana gelen salgın hastalıklar ve yiyecek sıkıntısı, düşman saldırıları kadar öldürücü olacaktır. Ancak bunlar sadece tarihsel bir olayın doğal sonucu değil, Tanrı’nın İsrail halkının başı na getirdiği lanettir. bağışlamayacak, merhamet etmeyecek, acımayacak Bkz. Yer.13:14; ayrıca bkz. Hez.5:11.
21:9 Bkz. Yer.38:2. Yeremya, teslim olmalarını öğütlediği için birçoklarının gözünde hain olarak görülmesine karşın (bkz. Yer.37:13), Yeruşalim yıkıldıktan sonra bile Yahuda Krallığı’nda kalmak isteyen gerçek bir vatanseverdi (bkz. Yer.40:1-6; Yer.42:7-22). Kildaniler’e teslim olansa yaşayacak Bu sözlerin yerine geldiği, Yer.39:9 ve Yer.52:15 ayetlerinde görülür.
21:10 iyilik değil, kötülük Bkz. Amo.9:4; krş. Yer.24:6.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş