Yeremya 22:13-19

Kral Yehoyakim'le İlgili Bildiri
13“Sarayını haksızlıkla,
Yukarı odalarını adaletsizlikle yapan,
Komşusunu parasız çalıştıran,
Ücretini ödemeyen adamın vay başına!
14‘Kendim için yukarı odaları havadar,
Geniş bir saray yapacağım’ diyenin vay başına!
Sarayına büyük pencereler açar,
Sedir ağacıyla kaplar,
Kırmızıya boyar.
15“Bol bol sedir ağacı kullandın diye
Kral mı oldun sanırsın?
Baban doyasıya yiyip içti,
Ama iyi ve doğru olanı yaptı;
Onun için de işleri iyi gitti.
16Ezilenin, yoksulun davasını savundu,
Onun için de işleri iyi gitti.
Beni tanımak bu değil midir?” diyor RAB.
17“Seninse gözlerin de yüreğin de yalnız kazanca,
Suçsuz kanı dökmeye,
Baskı, zorbalık yapmaya yönelik.”
18 Bu yüzden RAB Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim için diyor ki,
“Onun için kimse, ‘Ah kardeşim!
Vah kızkardeşim!’ diye dövünmeyecek.
Onun için kimse, ‘Ah efendim!
Vah onun görkemi!’ diye dövünmeyecek.
19Sürüklenip Yeruşalim kapılarından dışarı atılacak,
Eşek gömülür gibi gömülecek o.”
Yeruşalim'le İlgili Bildiri
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:1-24:10 1-20. bölümler boyunca olaylar çoğunlukla tarihsel sırayla aktarılmıştır. Buna karşın 21-52. bölümler arasındaki metin, tarihsel sıralamaya göre değil, konulara göre düzenlenmiştir (bkz. Yer.24:1; Yer.25:1; Yer.26:1; Yer.27:1; Yer.29:2; Yer.32:1; Yer.35:1; Yer.36:1; Yer.37:1; Yer.45:1; Yer.49:34; Yer.51:59; Yer.52:4). Peygamber Yeremya, 21-24. bölümlerde Yahuda krallarına (Yer.21:1-23:7), sahte peygamberlere (Yer.23:8-40) ve günahlı halka (24. bölüm) suçlarını bildirir.
21:1-23:7 Halkın ekonomik, sosyal ve ruhsal sıkıntılarının başlıca sorumlusu olan Yahuda kralları, Yeremya’nın suçlarını bildirdiği ilk gruptur. Metnin geçtiği tarih, yaklaşık İÖ 589-588 olup Yeruşalim’in kuşatma altında olduğu bir dönemdir (bkz. Yer.21:1-2). Yeremya’nın peygamberlik sözlerinin doğru olduğunu artık herkes görmüştür; ancak bildirisi hâlâ cezalandırma uyarılarıyla doludur.
22:13-19 Yehoahaz’ın ardından tahta çıkan ağabeyi Yehoyakim’e yönelik sert bir suçlama. Yer.22:15-16’da tezat olarak iyi kral Yoşiya’dan söz edilir.
22:13-15 Yehoyakim’in yürüttüğü bu yapılaşma, ulusun tehdit altında olduğu böyle bir dönemde uygunsuz olduğu kadar ahlâksızcaydı.
22:13 haksızlıkla... adaletsizlik Krş. Yer.21:12 ile Yer.22:3. Komşusunuparasız çalıştıran Kutsal Yasa’ya aykırıdır (bkz. Lev.19:13; Yas.24:14-15). Yehoyakim’in çalışanlara para ödememesinin nedeni, krallığının ilk dönemlerinde Yahuda’nın Mısır’a ağır bir haraç ödemesi yükümlülüğü altında olmasına bağlanabilir (bkz. 2Kr.23:35).
22:14 sedir ağacıyla kaplar Bkz. Hag.1:4 ve ilgili not. O dönemde oldukça pahalı olan sedir kaplamanın sarayda kullanılması, kralın, halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya duyarsızlığını gösterir.
22:15 Baban Yoşiya (bkz. Yer.22:11’e ait not). iyi ve doğru olanı yaptı Atası Davut gibi (bkz. 2Sa.8:15; Mez.119:121’e ait not; krş. Yer.22:13).
22:16 Ezilenin, yoksulun Bkz. Yer.20:13’e ait not. Beni tanımak Tanrı’yla yakın ve etkin bir ilişkiye sahip olan kişi, Tanrı’nın karakterini yansıtarak muhtaçlara yardım etmelidir (bkz. Yas.10:12-13; Hoş.6:6; Mik.6:8; Yak.1:27).
22:17 kazanç... suçsuz kanı dökmeye... zorbalık Bkz. Yer.6:6,Yer.6:13; Yer.26:20-23.
22:18 Krş. 2Ta.35:24-25. Ah, kardeşim! Bkz. 1Kr.13:30.
22:19 Eşek gömülür gibi Hayvanlar gömülmediğine göre, burada ‘gömülmemek’ anlamına gelir (bkz. Yer.36:27-32; 2Kr.24:6). Yehoyakim’in savaş sırasında öldüğü tahmin edilmektedir. İS birinci yüzyıl Yahudi tarihçisi Josefus’a göre, Yehoyakim’in cesedi Nebukadnessar tarafından Yeruşalim surlarının dibinde bırakıldı (Josefus’un Yahudiler’in Tarihi kitabı, 10.6.3).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş