29
Mısır Kınanıyor
1 Sürgünlüğümüzün onuncu yılı, onuncu ayın on ikinci günü RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, yüzünü firavuna çevir, ona ve Mısır'a karşı peygamberlik et. 3Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor:
“ ‘Kendi kanallarının içinde yatan
Büyük canavar firavun,
İşte, sana karşıyım.
Sen ki, Nil benimdir,
Onu kendim için yaptım dersin.
4Çenelerine çengeller takacak,
Kanallarındaki balıkları
Senin pullarına yapıştıracağım.
Pullarına yapışmış balıklarla birlikte
Seni kanallarından çıkaracağım.
5Seni de kanallarındaki bütün balıkları da
Çöle atacağım.
Kırlara düşeceksin,
Toplanmayacak, gömülmeyeceksin.
Seni yem olarak yabanıl hayvanlara
Ve yırtıcı kuşlara vereceğim.
6 O zaman Mısır'da yaşayan herkes
Benim RAB olduğumu anlayacak.
“ ‘Çünkü sen İsrail halkına kamış bir değnek oldun. 7Seni elleriyle tuttuklarında parçalanıp onların omuzlarını yardın. Sana dayandıklarında parçalanıp bellerini burktun[a].
8“ ‘Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Üzerine halkını ve hayvanlarını öldürecek bir kılıç gönderiyorum. 9Mısır kimsesiz bırakılacak, viraneye çevrilecek. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.
“ ‘Madem Nil benimdir, onu ben yaptım dedin, 10ben de sana ve kanallarına karşıyım. Mısır'ı Migdol'dan Asvan'a, Kûş sınırına dek kimsesiz bırakacak, viraneye çevireceğim. 11İçinden insan ayağı da, hayvan ayağı da geçmeyecek. Kırk yıl orada kimse yaşamayacak. 12Mısır'ı ıssız kalmış ülkeler gibi ıssız bırakacağım. Kentleri, viran olmuş kentler arasında kırk yıl kimsesiz kalacak. Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım.
13“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Kırk yıl sonra onları dağılmış oldukları uluslardan toplayacağım. 14Sürgündekileri geri getirip Patros'a, yurtlarına döndüreceğim. Orada güçsüz bir krallık oluşturacaklar. 15Krallıkların en güçsüzü olacak, bir daha ulusların üzerinde egemenlik sürmeyecek. Ulusları yönetmesinler diye onları küçük düşüreceğim. 16Mısır bir daha İsrail halkının güveneceği bir yer olmayacak. Ancak Mısırlılar onlara Mısır'a dönmekle işledikleri günahı anımsatacaklar. O zaman İsrailliler benim Egemen RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
17Sürgünlüğümüzün yirmi yedinci yılı, birinci ayın birinci günü RAB bana şöyle seslendi: 18“İnsanoğlu, Babil Kralı Nebukadnessar ordusunu Sur Kenti'ne karşı büyük bir saldırıya geçirdi; herkesin saçı döküldü, ağır yük yüzünden omuz derileri yüzüldü. Ama Sur'a karşı ordusunu saldırıya geçirmesine karşın, bundan ne kendisi ne de ordusu yararlandı. 19Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Mısır'ı Babil Kralı Nebukadnessar'a vereceğim, onun servetini alıp götürecek. Ordusuna ücret olarak ülkeden yağmaladığı çapul malını dağıtacak. 20Hizmetine karşılık Mısır'ı ona verdim; çünkü o da ordusu da bana hizmet ettiler. Egemen RAB böyle diyor.
21“O gün İsrail halkını güçle donatacağım. Onların arasında senin dilini çözeceğim. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.”
30
Rab Mısır'ı Cezalandıracak
1RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, peygamberlik et ve de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor:
“ ‘Ah o gün diye haykır.
3Çünkü o gün yakın.
RAB'bin günü yakın,
Bulutların günü,
Ulusların yıkım zamanı.
4Bir kılıç Mısır'a karşı çıkacak.
Kûş'u acılar saracak.
Mısır'da vurulanlar yere serilince
Ülkenin serveti alınıp götürülecek,
Temelleri yok edilecek.
5Mısır'la birlikte Kûş, Pût, Lud,
Arabistan, Kuv[b] ve antlaşma yaptığım halkım
Kılıçtan geçirilecek.
6“ ‘RAB şöyle diyor:
Mısır'ı destekleyenler öldürülecek,
Mısır'ın övündüğü ordu çökecek,
Migdol'dan Asvan'a dek kılıçtan geçirilecekler.
Böyle diyor Egemen RAB.
7Kimsesiz kalmış ülkeler arasında
Kimsesiz kalacaklar.
Kentleri viran olmuş kentler gibi olacak.
8Mısır'ı ateşe verdiğimde,
Onu destekleyenler ezildiğinde,
Benim RAB olduğumu anlayacaklar.
9“ ‘O gün kaygısız Kûşlular'ı korkutmak için gemilerle ulaklar göndereceğim. Mısır'ın yıkım günü geldiğinde korkuya kapılacaklar. İşte o gün geliyor.
10“ ‘Egemen RAB şöyle diyor:
Babil Kralı Nebukadnessar aracılığıyla
Mısır'ın zenginliğine son vereceğim.
11O ve ordusu, ulusların en acımasızı,
Ülkeyi yerle bir etmek için gelecekler.
Mısır'a karşı kılıçlarını çekecek,
Ülkeyi öldürülenlerle dolduracaklar.
12Nil'in kanallarını kurutup
Ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim,
Ülkeyi de içindeki her şeyi de
Yabancılar eliyle viran edeceğim.
Bunu ben RAB söylüyorum.
13Egemen RAB şöyle diyor:
Putları yok edecek,
Nof'taki[c] değersiz putlara son vereceğim.
Mısır'da artık önder olmayacak,
Ülkeye korku salacağım.
14Patros'u viraneye çevirecek,
Soan'ı[ç] ateşe verecek,
No[d] Kenti'ni cezalandıracağım.
15Öfkemi Mısır'ın kalesi Sin üzerine boşaltacak,
Kalabalık No halkına son vereceğim.
16Mısır'ı ateşe vereceğim,
Sin acıdan kıvranacak,
No Kenti'nin surları yarılacak,
Nof sürekli tedirgin olacak.
17On Kenti[e] ve Pi-Beset gençleri
Kılıçtan geçirilecek,
Oradaki halk sürgüne gönderilecek.
18Tahpanhes'te Mısır'ın boyunduruğunu kırdığım zaman,
Orada gündüz geceye dönecek,
Övündüğü orduya son verilecek,
Kent bulutlarla kaplanacak,
Köylerindeki halk sürgüne gönderilecek.
19Mısır'ı böyle cezalandırdığımda
Benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
20Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, birinci ayın yedinci günü RAB bana şöyle seslendi: 21“İnsanoğlu, firavunun kolunu kırdım. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı, sargı beziyle sarmadı. 22Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Firavuna karşıyım. Her iki kolunu, sağlam olanı da kırık olanı da kıracağım. Kılıcı elinden düşüreceğim. 23Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım. 24Babil Kralı'nın kollarını güçlendirip kılıcımı onun eline vereceğim. Firavunun ise kollarını kıracağım. Babil Kralı'nın önünde ağır yaralı biri gibi inleyecek. 25Babil Kralı'nın gücüne güç katacak, firavunun gücünü zayıflatacağım. Kılıcımı Babil Kralı'nın eline verdiğimde ve o kılıcı Mısır'a doğru uzattığında, benim RAB olduğumu anlayacaklar. 26Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.”
31
Sedir Ağacı Benzetmesi
1Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, üçüncü ayın birinci günü RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, firavuna ve halkına de ki,
“ ‘Görkemde kim seninle boy ölçüşebilir?
3Asur'a bak! Lübnan'da bir sedir ağacıydı,
Ormana gölge salan güzel dalları vardı.
Çok yüksekti, tepesi bulutlara erişiyordu.
4Sular ağacı besledi,
Derin su kaynakları büyüttü.
Akarsular dikili olduğu yerin çevresine akıyor,
Kanalları kırdaki bütün ağaçlara erişiyordu.
5Kırdaki bütün ağaçlardan daha çok büyüdü.
Bol su verildiği için
Dal budak saldı, dalları uzadı.
6Kuşlar dallarına yuva yaptı,
Yabanıl hayvanlar dalları altında yavruladı,
Büyük uluslar gölgesinde yaşadı.
7Güzellikte eşsizdi.
Dalları giderek uzadı,
Çünkü kökleri bol su alıyordu.
8 Tanrı'nın bahçesindeki sedir ağaçlarından hiçbiri
Onunla boy ölçüşemezdi,
Çam ağaçları dalları kadar bile değildi.
Çınarlar onun dallarıyla boy ölçüşemezdi.
Tanrı'nın bahçesindeki ağaçların hiçbiri
Onun kadar güzel değildi.
9Sık dallarla o sedir ağacını güzelleştirdim.
Tanrı'nın bahçesi Aden'deki bütün ağaçlar onu kıskandı.
10“ ‘Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Ağaç büyüyüp boy attığı, tepesi bulutlara eriştiği, büyüklüğünden ötürü gurura kapıldığı için 11ben de onu kovdum, ulusların önderinin eline teslim ettim. Ona kötülüğü uyarınca davranacak. 12Yabancı ulusların en acımasızı onu kesip yalnız bıraktı. Dalları dağlara, derelere düştü; ülkenin vadilerinde kesilmiş duruyor. Yeryüzündeki bütün uluslar gölgesinden çekilip onu bıraktılar. 13Bütün kuşlar devrik ağaca kondu, yabanıl hayvanlar dalları arasına yerleşti. 14Öyle ki, suların yakınında yetişen hiçbir ağaç böylesi büyüyüp boy atmasın, tepesini bulutlara eriştirmesin; bol suyla sulanan hiçbir ağaç bu denli yükselmesin. Çünkü hepsi ölüm çukuruna inen insanlarla birlikte ölüme, yerin derinliklerine gidecek.
15“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Sedir ağacı ölüler diyarına indiği gün, ona yas tutsunlar diye derin su kaynaklarını kapattım. Irmaklarını durdurdum, gür sularının önünü kestim. O ağaç yüzünden Lübnan'ı karanlığa boğdum, bütün orman ağaçlarını kuruttum. 16Ölüm çukuruna inenlerle birlikte onu ölüler diyarına indirdiğimde, yıkılışının gürültüsünden ulusları titrettim. O zaman Aden Bahçesi'ndeki bütün ağaçlar, Lübnan'ın en seçkin, en iyi, bol sulanan ağaçları yerin derinliklerinde avunç buldu. 17Gölgesinde yaşayanlar, uluslar arasında onu destekleyenler de onunla birlikte ölüler diyarına, kılıçla öldürülmüşlerin yanına indiler.
18“ ‘Aden ağaçlarından hangisi görkem ve yücelikte seninle boy ölçüşebilir? Ama sen de Aden ağaçlarıyla birlikte yerin derinliklerine indirilecek, sünnetsizlere, kılıçla öldürülmüşlere katılacaksın.
“ ‘İşte firavunla halkının sonu böyle olacaktır.’ Egemen RAB böyle diyor.”
32
Firavun için Yakılan Ağıt
1Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, on ikinci ayın birinci günü RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, firavun için bir ağıt yak. Ona de ki,
“ ‘Uluslar arasında genç bir aslan gibi kendini öne sürdün,
Ama sen denizlerdeki bir canavar gibisin.
Irmaklarını karıştırır,
Ayaklarınla suları çalkalar,
Irmakları bulandırırsın.’ ”
3Egemen RAB şöyle diyor:
“Büyük bir kalabalıkla
Ağımı senin üzerine atacağım;
Onlar seni ağımla çekecekler.
4Seni karaya atacak,
Kırlara fırlatacağım.
Gökte uçan kuşların senin üzerine konmalarını sağlayacağım,
Yeryüzündeki yabanıl hayvanlara
Seni yem olarak vereceğim.
5Bedenini dağların üzerine serecek,
Vadileri çürüyen bedeninle dolduracağım.
6Ülkeyi dağlara dek akan kanınla ıslatacağım,
Vadiler seninle dolacak.
7 Seni ortadan kaldırdığım zaman
Gökleri örtecek,
Yıldızları karartacak,
Güneşi bulutla kapatacağım.
Ay ışığını vermeyecek.
8Senin yüzünden gökte ışık veren bütün cisimleri karartacak,
Ülkeni karanlığa gömeceğim.”
Böyle diyor Egemen RAB.
9“Seni tanımadığın ülkelere,
Ulusların arasına sürgüne gönderdiğimde[g],
Pek çok halkın yüreği üzüntüyle sarsılacak.
10Başına gelenlerden ötürü
Pek çok halkı şaşkına çevireceğim.
Kılıcımı önlerinde salladığım zaman,
Senin yüzünden krallar dehşetle ürperecek.
Yıkıma uğradığın gün
Hepsi kendi canı için
Her an korkuyla titreyecek.
11Egemen RAB şöyle diyor:
Babil Kralı'nın kılıcı üzerine gelecek.
12Yiğitlerin, ulusların en acımasızının,
Senin halkını kılıçtan geçirmesine izin vereceğim.
Mısır'ın gururunu kıracak,
Bütün ordusunu yok edecekler.
13Bol suların yanında bütün sığırlarını yok edeceğim.
Bundan böyle insan ayağı da hayvan ayağı da
Suları karıştırıp bulandırmayacak.
14O zaman sularını dupduru kılacak,
Irmaklarını yağ gibi akıtacağım.
Egemen RAB böyle diyor.
15Mısır'ı viraneye çevirdiğimde,
Ülkeyi her şeyden yoksun bıraktığımda,
Orada yaşayan herkesi yok ettiğimde,
Benim RAB olduğumu anlayacaklar.
16“Ona yakacakları ağıt budur. Ulusların kızları bu ağıtı yakacaklar. Mısır için, halkı için bu ağıtı yakacaklar.” Egemen RAB böyle diyor.
17Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, ayın on beşinci günü RAB bana şöyle seslendi: 18“Ey insanoğlu, Mısır halkı için yas tut. Onları ve güçlü ulusların kızlarını ölüm çukuruna inenlerle birlikte yerin derinliklerine indir. 19Onlara de ki, ‘Sen başkalarından daha mı güzelsin? Aşağı in ve oradaki sünnetsizlere katıl.’ 20Mısır halkı kılıçla öldürülenlerin arasına düşecek. Kılıç hazır, bırakın Mısır bütün halkıyla birlikte sürüklensin. 21Güçlü önderler, ölüler diyarından, Mısır ve onu destekleyenler için, ‘Aşağı indiler, kılıçla öldürülen sünnetsizlerle birlikte burada yatıyorlar’ diyecekler.
22“Asur bütün ordusuyla orada. Kılıçtan geçirilmiş, ölmüş askerlerinin mezarları çevresini sarmış. 23Mezarları ölüm çukurunun en dibinde, ordusu mezarının çevresinde duruyor. Yaşayanlar diyarında korku salanların hepsi kılıçtan geçirilmiş, ölmüş.
24“Elam bütün halkıyla kendi mezarının çevresinde duruyor. Hepsi kılıçtan geçirilmiş, ölmüş, sünnetsiz olarak yerin derinliklerine inmiş. Yaşayanlar diyarında korku salmışlardı, şimdiyse utanç içinde ölüm çukuruna inenlere katıldılar. 25Elam için öldürülenler arasında bir yatak yapıldı. Bütün halkı mezarının çevresinde. Hepsi sünnetsiz, kılıçtan geçirilerek ölmüş. Yaşayanlar diyarında korku salmışlardı, şimdiyse utanç içinde ölüm çukuruna inenlere katıldılar, öldürülenlerin arasına yerleştirildiler.
26“Meşek ve Tuval bütün halkıyla kendi mezarları çevresinde duruyor. Hepsi sünnetsiz, kılıçtan geçirilerek öldürülmüş. Yaşayanlar diyarında korku salmışlardı. 27Ölüler diyarına savaş silahlarıyla inen, kılıçları başlarının altına konan, kalkanları[ğ] kemikleri üzerine yerleştirilen öbür öldürülmüş sünnetsiz yiğitlerle birlikte mezara konmayacak mı onlar? Oysa bu yiğitler yaşayanlar diyarında korku salmışlardı.
28“Sen de, ey firavun, düşecek ve kılıçla öldürülenlerle birlikte sünnetsizlerin arasına konacaksın.
29“Edom, kralları ve önderleriyle orada. Güçlü olmalarına karşın kılıçla öldürülenlerin yanına kondular. Ölüm çukuruna inenlerin, sünnetsizlerin yanında yatıyorlar.
30“Bütün kuzey önderleri, bütün Saydalılar orada. Güçleriyle korku saldıkları halde öldürülenlerle birlikte utanç içinde indiler. Sünnetsiz olarak kılıçla öldürülenlerle birlikte utanç içinde ölüm çukuruna inenlerin yanına kondular.
31“Firavunla ordusu kılıçla öldürülmüş bu büyük kalabalığı görünce avunç bulacak.” Böyle diyor Egemen RAB. 32“Yaşayanlar diyarında korku salmasını sağladığım halde, firavunla halkı, kılıçla öldürülenlerle birlikte sünnetsizlerin yanına konacak.” Böyle diyor Egemen RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-32:32 Tanrı’nın uluslara vereceği cezalarla ilgili bir dizi peygamberlik bildirisi. Her bildirinin başında bulunan, “RAB bana şöyle seslendi” ifadesi peygamberlerin sözlerinin RAB’den kaynaklandığını gösterir, ayrıca özel bir görev için bir tür adanma anlamına gelir (bkz. Hoş.1:1 ve ilgili not). Öbür peygamberliklerde olduğu gibi burada da öteki uluslara yönelik bu bildirinin asıl muhatabı İsrail’dir. Tanrı bu uluslardan korkmaması, onların askeri ve siyasi gücüne bel bağlamaması ve güvenlikleri için onlarla ittifak kurmaması için İsrail’i ikna etmek istemektedir (bkz. Yşa. 13-23. bölümler ve ilgili notlar; krş. Yer. 46-52. bölümler).
29:1 Sürgünlüğümüzün onuncu yılı, onuncu ayın on ikinci günü İÖ 7 Ocak 587. Bu kısımda Mısır’a yönelik yedi peygamberlik sözü bulunur (bkz. 29:1-16,17-21; 30:1-19,20-26; 31:1-18; 32:1-16,17-32).
29:2 firavuna Hofra’ya (İÖ 589-570 ; bkz. Yer.44:30).
29:3 kanallarının Nil Deltası’nı meydana getiren kollar (krş. Yşa.7:18; 19:6; 37:25). Büyük canavar Firavun, Nil Irmağı’nda yaşayan bir timsah olarak tasvir ediliyor (krş. Mez.74:13-14 ve Yşa.27:1’e ait notlar).
29:4 Kanallarındaki balıkları Büyük olasılıkla Mısır halkı anlamındadır. kanallarından çıkaracağım Böylece RAB firavunun Nil Irmağı’nın sahibi olduğu iddiasını boşa çıkarır.
29:6 kamış bir değnek oldun Bkz. Yşa.36:6 ve ilgili not. Hofra kısa bir süre için Babilliler’in Yeruşalim’i kuşatmasına engel oldu (bkz. Yer.37:1-10).
29:7 burktun Septuaginta’da ve Süryanice’de bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “dik durdurdun” diye geçer.
29:10 Migdol’dan Muhtemelen Mısır’ın kuzey bölgesinde. Asvan’a Mısır’ın güneyinde bir kent. “Migdol’dan Asvan’a” ifadesi (bkz. 30:6; krş. Hak.20:1; 1Sa.3:20 ve ilgili notlar), muhtemelen Mısır ülkesinin tümünü belirtmek için kullanılmıştır.
29:14 Patros’a Güney Mısır’a.
29:17 Mısır’a yönelik ikinci bildiri. Sürgünlüğümüzün yirmi yedinci yılı, birinci ayın birinci günü İÖ 26 Nisan 571. Bu tarih Hezekiel Kitabı’nda kronolojik olarak belirtilen en son tarihtir; bundan ötürü Tanrı’nın bu sözü Mısır’la ilgili olarak İÖ 587-585 arasında gelen öbür sözlerinden farklılık gösterir.
29:18 Sur Kenti’ne karşı büyük bir saldırıya Nebukadnessar Sur Kenti’ni İÖ 586-571 yıllarda kuşattı (bkz. 26:7-14). saçı döküldü... derileri yüzüldü Sürekli giymek zorunda kaldıkları başlıklar ve zırhlardan ötürü.
29:21 dilini çözeceğim Bkz. 3:26; 24:27; 33:22.
30:1 RAB bana şöyle seslendi RAB’bin Mısır’a yönelik bu üçüncü bildirisi muhtemelen İÖ 587’ nin Ocak ve Nisan ayları arasında geldi (krş. 29:1 ile 30:20). Yeruşalim o tarihte kuşatma altındaydı.
30:2 o gün Tanrı’nın Mısır’ı cezalandıracağı gün (bkz. 7:7 ve ilgili not).
30:3 Bulutların günü Krş. Yoe.2:2; Sef.1:15.
30:5 Pût KuzeyAfrika’daki Libya (bkz. 27:10’a ait not). Lud Bkz. 27:10 ve ilgili not. Kuv Masoretik metinde bu şekilde geçerken, Septuaginta’da “Libyalılar” diye geçer; nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. antlaşma yaptığım halkım Muhtemelen Mısır’da yaşayan Yahudiler söz konusudur (bkz. Yer.44. bölüm; 44:1’e ait not).
30:6 Migdol’dan Asvan’a Bkz. 29:10’a ait not.
30:8 Mısır’ı ateşe verdiğimde Bkz. 20:47’ye ait not.
30:13 Putları Bkz. 6:4’e ait not. Nof’taki Kahire’nin 25 km güneyinde yer alan ve Memfis diye de bilinen Nof, Mısır’ın büyük kentlerinden biriydi, ayrıca eski bir başkentti.
30:14 Patros’u Güney Mısır’ı. Soan’ı Mısır’ın kuzeydoğusunda delta bölgesinde bir kent; ayrıca Ramses (bkz. Yar.47:11 ve ilgili not; Çık.1:11),Avaris ve Tanis diye de bilinirdi. No Kenti’ni Tebes diye de bilinir. Yukarı Mısır’ın başkenti; bugünkü Luksor ve Karnak’tır.
30:15 Sin Nil Deltası’nın doğusunda yer alan surlu bir kent.
30:17 On Kenti Heliopolis diye de bilinir. On Kenti Kahire’nin 10 km kuzeydoğusunda yer alır. Pi-Beset Kahire’nin 65 km kuzeydoğusunda yer alan ve Bubastis diye de bilinen kent, bir dönem Aşağı (kuzey) Mısır’ın başkentiydi.
30:18 Tahpanhes’te Mısır’ın kuzeydoğu ucundadır. Kareah oğlu Yohanan ve adamları, Gedalya’nın öldürülmesinin ardından buraya kaçmıştır (bkz. Yer.43:4-7). bulutlarla kaplanacak Bkz. 30:3 ve ilgili not; 32:7.
30:20 Mısır’a yönelik dördüncü bildiri (bkz. 29:1’e ilişkin not). Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, birinci ayın yedinci günü İÖ 29 Nisan 587.
30:21 firavunun kolunu kırdım Firavun Hofra’nın Nebukadnessar karşısında bir yıl önce uğradığı yenilgiden söz edilmektedir (bkz. 29:6’ya ait notlar; Yer.37:10).
30:25 Kılıcımı Bkz. 5:2 ve ilgili not.
31:1 Mısır’a yönelik beşinci bildiri. Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, üçüncü ayın birinci günü İÖ 21 Haziran 587.
31:3 Asur’a bak Mağlup edilmiş olan büyük ulus. Firavun Neko ve ordusu İÖ 609’ da Babil saldırıları karşısında zor durumda kalanAsur’a yardım etmek üzere kuzeye doğru harekete geçti, ancak bu çaba boşunaydı,Asur tarih sayfasından silinecekti. Lübnan’da bir sedir ağacıydı Bkz. 17. bölüm. Lübnan’ın sedir ağaçları eski Ortadoğu’da gücün ve ihtişamın geleneksel bir simgesiydi. Bu doğal motif, siyasal güçleri betimlemek için kullanılır.
31:4 Sular Dicle ve Fırat ırmakları.
31:6 Kuşlar Bkz. 17:23 ve ilgili not.
31:8 Tanrı’nın bahçesindeki Krş. 28:13.
31:11 ulusların önderinin Muhtemelen Nabopolassar veya Nebukadnessar. kötülüğü Gururu (bkz. 31:10).
31:12 Yabancı ulusların en acımasızı Babil.
31:14 ölüm çukuruna Mezara veya ölüler diyarına.
31:15 Lübnan’ı karanlığa boğdum Bkz. Mez.109:29’a ait not.
31:16 ulusları titrettim Sur Kenti’nin düşüşünde olduğu gibi (bkz. 27:35; 28:19). avunç buldu Asur’un yıkılışı öteki uluslara Tanrı’nın gücünü ve adaletini gösterir.
31:18 seninle Mısır firavunuyla. sünnetsizlere Bkz. 28:10’a ait not.
32:1 Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, on ikinci ayın birinci günü İÖ 3 Mart 585. Septuaginta’da “on birinci yıl” olarak geçer; bu durumda söz konusu tarih İÖ 13 Mart 586 olacaktır (bkz. 32:17 ve ilgili not).
32:2 ağıt Bkz. 19:1’e ait not. Uluslar arasında genç bir aslan Kraliyet ve ululuk simgesi (bkz. 19:1-9). denizlerdeki... Irmaklarını... canavar Bunlar çoğu zaman dünya güçlerini betimlemekte kullanılır.
32:7-8 Bkz. Yoe.2:2 ve ilgili not,10,31; 3:15; Amo.5:18 ve ilgili not; Sef.1:15.
32:9-10 Büyük dünya güçlerinin çöküşü karşısında küçük halkların onlardan daha savunmasız olduklarını anımsayarak yaşadıkları korku yansıtılmaktadır (krş. 26:16-18; 27:35; 28:19).
32:9 sürgüne gönderdiğimde Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “yıkıma uğrattığımda” diye geçer.
32:10 Kılıcımı Bkz. 5:2 ve ilgili not.
32:11 Babil Kralı’nın Nebukadnessar’ın (krş. 21:19).
32:12 ulusların en acımasızının Babil’in.
32:14 Irmaklarını yağ gibi akıtacağım Bu ifade, ırmak sularının tüm canlı türlerinden yoksun bırakılması anlamına geliyor olabilir.
32:16 Ulusların kızları Dünya genelinde ağıt yakan kadınlar (bkz. Yer.9:17-18 ve ilgili notlar).
32:17 Mısır’a yönelik yedinci ve son bildiri. Sürgünlüğümüzünon ikinci yılı, ayın on beşinci günü Masoretik metinde hangi ay olduğu belirtilmez (bkz. 26:1; 40:1). Septuaginta’da “birinci ayın on beşinci günü” ifadesi yer alır; buna göre tarih İÖ 27 Nisan 586’ya denk gelmektedir.
32:18 güçlü ulusların kızlarını Bkz. 32:16’ya ait not.
32:19 sünnetsizlere Bkz. 28:10’a ait not.
32:24 Elam Asur’un doğusunda, günümüzde İran toprakları içinde kalan ülke (bkz. Yşa.11:11’e ait not).
32:26 Meşek ve Tuval Anadolu’da yerleşik iki halk ve yaşadıkları bölgeler (bkz. 38:2 ve ilgili not).
32:27 kalkanları Masoretik metinde “suçları” diye geçer.
32:29 Edom Bkz. Yar.36:1,8’e ait not; Yşa.34:5; Amo.1:11-12; ayrıca bkz. Ovadya: Giriş.
32:30 Saydalılar Bkz. 27:8’e ait not.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş